Новини

КЕВР УТВЪРДИ ОКОНЧАТЕЛНИТЕ ЦЕНИ ОТ 1 ЮЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА И НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И НА ЕНЕРГИЯТА, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ТОПЛОЦЕНТРАЛИ ПО ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КОМБИНИРАН СПОСОБ


01.07.2020

В сравнение с предходния годишен период 2019-2020 г. цените на топлинната енергия намаляват  средно с 12,69%  за цялата страна, цените на електрическата енергия за регулирания пазар се увеличават средно с 2,79%

Комисията за енергийно и водно регулиране обяви решенията си за цените в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2020 г. за следващия едногодишен ценови период. Решенията бяха оповестени от председателя на Комисията  доц. Иван Иванов на брифинг, след приключване на закритото заседание на регулатора.

С решение на Комисията са утвърдени нови пределни цени на топлинната енергия, за регулаторния период 1.07.2020 – 30.06.2021 г. След извършения регулаторен преглед на дружествата и прилагане на ценообразуващия модел, за всяко топлофикационно дружество в решението на Комисията е изчислена годишна индивидуална прогнозна цена на топлинната енергия за регулаторния период. 

В сравнение с цените на топлинната енергия за предходния годишен период 2019-2020 г. средното намаление за цялата страна е с 12,69%. Същевременно, ако се отчете направеното преизчисление на цените на топлинната енергия в резултат на намалението на цената на природния газ за периода 5.08.2019 – 31.03.2020 г., намалението е с 4,54 %.

За клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД утвърдената годишна прогнозна цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 82,09 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 87,85 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 72,66 лв./MWh, за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 71,06 лв./MWh, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД - 84,16 лв./MWh, „Топлофикация – Враца“ ЕАД - 79,15 лв./MWh, „Топлофикация ВТ“ АД - 87,26 лв./MWh, „Топлофикация-Разград“ ЕАД - 85,73 лв./MWh. За топлофикационните дружества, използващи за енергиен носител въглища,  определените цени на топлинната енергия са : за „Топлофикация Русе“ ЕАД – 75,94 лв./MWh, за „Топлофикация - Перник“ АД - 73,30 лв./MWh, за „Топлофикация Сливен“ ЕАД  - 75,34 лв./MWh , за „Топлофикация - Габрово“ ЕАД - 99,16 лв./MWh.  

Определянето на  прогнозна цена на топлинната енергия за целия годишен регулаторен/ценови период за всяко топлофикационно дружество с основен енергиен носител природен газ се извършва от регулатора в съответствие с промените в Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия, които произтичат от измененията в Закона за енергетиката. Комисията извършва ценовото прогнозиране след анализ за икономическа обоснованост на прогнозните разходи на дружествата. Успоредно с това регулаторът изготвя прогнози за динамиката на цените на природния газ за година напред, след извършено проучване на цените и тенденциите на  международни газови пазари и ценовите нива въз основа на сключените фючърсни сделки. С Наредбата е регламентиран механизъм, който дава възможност по време на ценовия/регулаторния период Комисията да изменя цените на топлинната енергия, когато има съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата и прогнозната цена за оставащия срок от периода.  

С решение на регулатора са утвърдени окончателни цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2020 - 30.06.2021 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и при прилагане на методиката за ценообразуване, цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар за цялата страна се увеличава средно с 2,79 %.

За битовите клиенти на ЧЕЗ Разпределение България“ АД крайната цена на електроенергията нараства с 2,72%, за клиентите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД  увеличението е  с 4,12%, за клиентите на „Електроразпределение Север“ АД“ повишението е с 1,05 %.  В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и добавката "Задължение към обществото".   

„В решението на регулатора за цената на електроенергията от 1.07.2020 г. са отчетени няколко значими фактора, които са настъпили след извършените предварителни разчети и са довели до промени -  намаляването с 3 ТВч. на количеството електроенергия за регулирания пазар след предстоящото от 1.10.2020 г. излизане на небитовите потребители на свободния пазар, както и промяна на заявленията на някои енергийни дружества, с което те покриват изискванията за участие с квота на регулирания пазар“, заяви председателят на КЕВР доц.Иван Иванов на онлайн брифинга. Допълнително влияние върху промяната на цените на електроенергията има и включването на  ТЕЦ "Марица-изток 2" с годишна квота от 2 600 000 MWh за регулирания пазар през регулаторния период 1.07.2020 г. - 30.06.2021 г., съгласно заповед на министъра на енергетиката. „Независимо от увеличението на цената на електрическата енергия за следващия едногодишен ценови период, то остава по-ниско от размера на годишната инфлация, което е благоприятно както за потребителите, така и за конкурентността на българския бизнес. В продължение на 5 години Комисията прилагаше балансиран подход с цел да не бъдат натоварвани потребителите, а от друга страна – да се осигури стабилност на дейността на енергийните дружества“, подчерта председателят на КЕВР.

Решенията на КЕВР за цените от 1 юли 2020 г. в сектор „Електроенергетика“ и в сектор „Топлоенергетика“ ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.