Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА „ДОБРУДЖА ГАЗ” АД ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРЕЗ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА, ЦЕНИ ЗА СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ И ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕ


30.06.2020

На 07.07.2020 г. от 10:20 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8–10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на решение за утвърждаване на цени на „Добруджа газ” АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община  Генерал Тошево за регулаторен период 2020 – 2024 г.

В тази връзка КЕВР кани за пряко и виртуално участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвяния проект, и организации на потребители чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg до 16:00 ч. на 06.07.2020 г. и чрез програмата за съобщения Skype.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:

Да си регистрирате профил Skype;

Да добавите (след като си регистрирате профил Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;

Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 06.07.2020 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 07.07.2020 г. от 10:20 часа.

Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Проектът на решение за утвърждаване на цени на „Добруджа газ” АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево за периода 2020 – 2024 г. е публикуван на интернет страницата на КЕВР в меню „Календар на проявите“.