Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ НА „ТЕЦ ВАРНА“, „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ И „ТЕЦ МАРИЦА 3“


24.06.2020

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открити заседания за обсъждане на доклади във връзка с подадените заявления от ТЕЦ Варна” ЕАД, „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД и „ТЕЦ Марица 3“ АД за продължаване срока на техните лицензии за „производство на електрическа енергия“.  Заседанията бяха проведени дистанционно, посредством системата за съобщения Skype.

На първото открито заседание регулаторът разгледа доклад във връзка със заявлението на „ТЕЦ Варна” ЕАД за удължаване с 35 години на срока на лицензията за дейността „производство на електрическа енергия“. След извършения анализ работната група счита, че продължаването на срока следва да бъде с 15 години, тъй като оставащия ресурс на турбините на трите блока - 4, 5 и 6  няма да позволи безпроблемна работа на съоръженията в централата за още 35 години. Разгледано беше и заявление на дружеството за изменение на издадената лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. Причината за промяната е преминаването на блокове на централата към ползване на природен газ като основен енергиен източник.  В доклада е отчетено, че  използването на природен газ ще окаже положително влияние по отношение спазването на екологичните норми.

На отделно открито заседание Комисията обсъди и доклад във връзка със заявлението на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за продължаване с 20 години срока на издадената лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“.  В обосновката на искането  за продължаване на лицензията дружеството посочва, че топлоелектрическа централа е базова и регулираща мощност и в резултат на извършените инвестиции тя е реновирана и модернизирана, като спазва екологичните стандарти за производство на електрическа енергия. Въз основа на направения анализ на прогнозираните финансови резултати от дейността за всяка година от периода на бизнес плана 2021 г. – 2025 г., в доклада на работната група е констатирано, че дружеството разполага с финансови възможности да продължи да осъществява лицензионната дейност „производство на електрическа енергия“.

Комисията разгледа и доклад във връзка с подаденото „ТЕЦ Марица 3“ АД заявление  за продължаване с 10 години на срока на издадената лицензия за „производство на електрическа енергия“. След извършения технически, икономически, финансов анализ изводът на експертната работна група е, че дружеството разполага с необходимите технически възможности, материални, нематериални и човешки ресурси за осъществяване на дейността, което дава основания срокът по лицензията да бъде удължен с 10 години, считано от 01.01.2021 г.   

Комисията проведе открити заседания, на които бяха обсъдени доклади на работни групи във връзка със заявленията на „ТЕЦ Варна” ЕАД и „ТЕЦ Марица 3“ АД за одобряване на бизнес планове за периода 2020 г. - 2024 г., както и заявление на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.  Регулаторът разглежда и одобрява бизнес плановете на дружествата на основание на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката /НЛДЕ/. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредбата одобрените от Комисията бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се актуализира. В докладите на работните групи се посочва, че е извършено техническо, финансово-икономическо и правно проучване на предложените бизнес планове. Подробно са анализирани данните за планираните  от дружествата инвестиции за съответния период, разходите за производствени,  ремонтни и социални програми, прогнозната структура и обем на разходите по години, прогнозни годишни финансови отчети и др.        

На откритите заседания, които бяха проведени дистанционно чрез системата Skype, представителите на ТЕЦ Варна” ЕАД и „ТЕЦ Марица 3“ АД заявиха, че нямат забележки до докладите на работните групи и изразиха съгласие с констатациите и изводите в тях. Въпреки отправената покана, представител на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД не участва в заседанието. Окончателни решения по подадените от дружествата заявления за одобряване на техните бизнес планове и за удължаване срока на лицензии Комисията ще приеме на закрито заседание на 2.07.2020 г.

Откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.