Новини

Съгласувателна таблица на постъпилите предложения и възражения по проекта на Правила за търговия с електрическа енергия, с обосновка за неприетите предложения, приета от КЕВР с решение по Протокол № 84 от 23.04.2020 г., т. 1.


16.06.2020