Съгласувателна таблица на постъпилите предложения и възражения по проекта на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, с обосновка за неприетите предложения, приета от КЕВР с решение по Протокол № 125 от 16.06.2020 г., т. 1.


16.06.2020
Съгласувателна таблица на постъпилите предложения и възражения по проекта на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, с обосновка за неприетите предложения, приета от КЕВР с решение по Протокол № 125 от 16.06.2020 г., т. 1.