Новини

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЕВР ЗА 2019 г.


28.05.2020

С 90 гласа "за", нито един „против“ и 28 "въздържали се" Народното събрание прие Годишния доклад за дейността на Комисията по енергийно и водно регулиране за 2019 г. Официалният отчет за работата на регулатора се одобрява ежегодно от законодателния орган, след предварително обсъждане в парламентарната Комисия по енергетика.  

На пленарното заседание присъстваха председателят на КЕВР доц. Иван Иванов, членовете на регулатора Евгения Харитонова, Ремзи Осман, Георги Златев, Александър Йорданов, Пенка Трендафилова, Димитър Кочков и Владко Владимиров.

Пред народните представители председателят на КЕВР доц. Иван Иванов подчерта, че независимостта на регулатора е основополагащ фактор за неговите законосъобразни и балансирани решения в областта на енергийния и водния сектор. „Характерни черти на приеманите през изминалите 5 години ценови решения бяха тяхната устойчивост, балансираност и консерватизъм, които допринесоха за защитата на обществения интерес.  Комисията неизменно отчиташе  интересите на всички участници и не допусна резки ценови изменения“, подчерта той. През 2019 г. регулаторът прие и необходимата подзаконова нормативна уредба, която допринесе за по-нататъшната либерализация на електроенергийния пазар, старта на търговията с природен газ, разширяване на газопреносната система и за постигане на свързаност на пазарите на електроенергия и природен газ в региона. Ръководителят на КЕВР информира депутатите и за усилията на Комисията за кадрово обезпечаване на дейността на новосъздадената дирекция REMIT, чиято задача е да провежда разследвания на евентуални злоупотреби на електроенергийната борса. Уточнено беше, че през следващия месец Комисията предстои да разгледа изготвени доклади по сигнали за нередности и след обстоен анализ ще се произнесе по тях.   

Спирайки се на основните предизвикателства пред Комисията доц. Иван Иванов изтъкна ролята на регулатора за ускоряване на либерализацията на пазара на електрическа енергия и за постигане на електроенергийна и газова свързаност със съседните страни. „До 1 юли 2021 г. трябва да се осъществи либерализацията на пазара на едро на електрическа енергия като необходимо условие за  последваща нотификация на механизма за капаците, който дава възможност големите въглищни централи да продължат да съществуват до 1 юли 2025 г. Предстояща е и либерализацията на пазара на дребно и след очакваните законови промени на свободния пазар последователно трябва да излязат небитовите потребители, а до 2025 г. - и битовите потребители“, изтъкна доц. Иванов.  По отношение на свързаността със съседните страни  той заяви, че от 2019 г. България вече е част от европейския електроенергиен пазар „в рамките на деня“ и предстои интеграцията ни към пазарите „ден напред“. До края на 2020 г. предстои да бъде завършена и пусната в експлоатация интерконекторната връзка „България – Гърция“ за доставка на 1 млрд. кубични метра азербайджански газ, което ще допринесе за повишаване на енергийната сигурност на страната и за по-голяма ефективност на българската газова борса на газовия хъб „Балкан“.  

В заключение председателят на КЕВР заяви, че със своите независими и обективни решения в защита на обществения интерес, през петте години на своя мандат регулаторът е повишил  авторитета си и е създал много добра основа за следващите състави на регулатора в изпълнение на техните обществено значими ангажименти.