Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г.


27.05.2020

В доклада на Комисията се предлага цената на синьото гориво да бъде с 1,70 % по-ниска в сравнение с действащата цена за м. май

 

На открито заседание КЕВР, в специализиран състав „Енергетика“, обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец юни 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.  Откритото заседание беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителя чрез програмата за съобщения Skype.  

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, условията по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и осреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е в резултат на измененията в договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт” от 2 март 2020 г.  Считано от 05 август 2019 г., цената на природния газ вече се изчислява всеки месец и се формира по нова ценообразуваща формула.  Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД  е представил към заявлението справка за общото количество природен газ за 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.  

След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 юни 2020 г. да бъде в размер на 21,97 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за месец май 2020 г. в размер на 22.35 лв./MWh намалението е със 0,38 лв./MWh или с 1,70 %.

Предложената цена в размер на 21,97 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка“ в размер на 0,79 лв./MWh и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ в размер на 0,17 лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

От страна на заявителя „Булгаргаз“ ЕАД в откритото заседание, чрез програмата за съобщения Skype, участва г-н Иван Иванов, началник на Управление „Лицензионна дейност и търговия с природен газ“.  Той заяви, че докладът отразява обективно информацията, свързана с образуването на цената на природния газ от 1 юни 2020 г. Потвърден беше ангажиментът дружеството допълнително да представи в КЕВР информация за пазарния индекс и за усреднения курс на долара, обхващащи периода до 31.05.2020 г. включително. Данните ще бъдат внесени в регулатора на 1.06.2020 г., като по този начин Комисията ще разполага с цялата необходима информация, за да може същия ден да приеме окончателно решение за цената на природния газ за м. юни, в което да отрази всички настъпили промени.  

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.