Новини

ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИЕ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЕВР ЗА 2019 г.


14.05.2020

Независимият регулатор ще продължи да работи в защита на интересите на българските граждани и на българския бизнес, заяви председателят на КЕВР

Комисията по енергетика в Народното събрание прие Годишния доклад за дейността на регулатора през 2019 г. Официалният отчет за работата на КЕВР се приема ежегодно от законодателния орган, след обсъждане в парламентарната комисия. В заседанието участваха председателят на КЕВР доц. Иван Иванов и главният секретар на Комисията Росица Тоткова.

Пред народните представители председателят на КЕВР доц. Иван Иванов подчерта, че през 2019 г. независимият регулатор, в тясно сътрудничество с Комисията за енергетика, е изпълнил поставените пред него задачи, свързани с ценовото регулиране в сектор „Енергетика“ и в сектор „ВиК услуги, подкрепа на либерализацията на електроенергийния и газов пазар, мониторинг и контрол на борсовия пазар на електроенергия, изготвяне и усъвършенстване на необходимата подзаконова нормативна база в различните сектори. “През 2019 г. регулаторът провеждаше последователно политика на стабилизиране на цените на електроенергията и за 5-годишният период на сегашния състав изменението на цените беше съизмеримо с натрупаната инфлация. Продължи приемането на бизнес плановете на ВиК дружествата и контрола по тяхното изпълнение, съществен е и приносът на КЕВР за установяване на действащ пазар на природен газ и за напредъка на важните инфраструктури проекти в газовия сектор, както и за присъединяването на страната ни към обединения европейски пазар на електроенергия“, заяви на заседанието доц. Иван Иванов.

Очертавайки основните задачи на КЕВР през 2020 г. ръководителят на регулатора изтъкна приоритетното значение на либерализацията на пазара на едро на електроенергия и изработване на механизмите за капацитет за следващите 5 г., с цел защита на въглищните централи. Комисията смята за особено важна и регулаторната подкрепа на проектите за диверсификация на доставките на природен газ и за разширяване на газопреносната ни система, което ще запази ролята на България като важен газоразпределителен център на Балканите.