Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № 1 ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ И В НАРЕДБА № 5 ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ


05.05.2020

Предлаганите изменения са в интерес на потребителите и не ощетяват топлофикационните дружества

Комисията за енергийно и водно регулиране в пълен състав проведе обществени обсъждания на проекти на наредби за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия /НРЦЕЕ/ и на Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия /НРЦТЕ/. В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектите на наредби и докладите на работните групи бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации. Официални покани за участие в общественото обсъждане регулаторът изпрати до заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – енергийни дружества, държавни органи, браншови организации, организации на потребители и др. 

Приемането на измененията и допълненията в Наредба № 1 от 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия е в резултат на измененията в Закона за енергетиката, които налагат промяна и в подзаконовите актове по тяхното прилагане. С предложените изменения и допълнения на НРЦЕЕ се регламентира възможността за целите на ценообразуването КЕВР, въз основа на извършен анализ, да определя прогнозна цена на природния газ за всеки регулаторен/ценови период, се посочва в доклада на работната група. Основната причина, която налага определянето от Комисията на прогнозна цена  е формирането на цената на природния газ по нов начин – ежемесечно.  С цел справедливо разпределение на разходите за закупуването на квоти за въглеродни емисии между енергийните предприятия и крайните клиенти е предвидено КЕВР да остойностява разходите за квоти за въглеродни емисии по индивидуална прогнозна цена на въглеродните емисии. Въвежда се и механизъм за справедливо компенсиране на, които произвеждат топлинна енергия и  електрическа енергия по високоефективен комбиниран способ. Предвижда се възможността тези недовзети или надвзети приходи да бъдат изцяло или частично разсрочвани за следващи периоди. С предложените изменения и допълнения се дефинира и понятието „Съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за съответен период спрямо постигнатата и прогнозната цена за оставащия срок от периода“. В проекта на наредба е регламентирана и хипотезата за изменение на цените по време на ценовия/регулаторния период при съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период  и постигнатата цена, с което се създават условия за спазване на принципите за икономическа обоснованост на цените и за справедливото разпределение на възникналите допълнителни разходи, съответно приходи.

В общественото обсъждане, по дистанционен път чрез системата Skype, се включиха представители на „Топлофикация София“, „ЕВН България Топлофикация“, „Веолия България“ и Омбудсманът на Р България доц. Диана Ковачева. От „Топлофикация София“ беше изразена принципна подкрепа на предложените промени в НРЦЕЕ като адекватни стъпка с оглед на процеса на либерализация на пазара на електроенергия.  Същевременно според някои участници в обсъждането КЕВР следва да изменя преференциалните цени на електроенергията не само два пъти годишно, а на по-кратки периоди. Направено беше възражение и по отношение на заложения в проекта за наредба 15% праг на изменение на цените на природния газ, който да дава основание на Комисията да открива процедура по преразглеждане на преференциалните цени.

В отговор на поставени на обсъждането въпроси, свързани с ускорената процедура по приемане на  промените в НРЦЕЕ, председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изтъкна, че причината за това са публикуваните на 24.04.2020 г. промени в Закона за енергетиката. „Регулаторът няма основание да започне процедурата по-рано от тази дата и за броени дни експертите на Комисията изготвиха докладите с предложения за промени в НРЦЕЕ, с цел те да бъдат отчетени в годишното ценово решение от 1.07.2020 г.“, заяви той. Ръководителят на КЕВР беше категоричен, че предлаганите промени в наредбата са балансирани и са в интерес на потребителите, без да се допуска ощетяване на топлофикационните дружества.

Ръководителят на работната група и директор на дирекция „Електро и топлоенергетика“ Пламен Младеновски отговори обстойно на направените възражения от страна на участници в общественото обсъждане. Изтъкнато беше, че според анализите на КЕВР при по-голяма стойност от заложения 15% праг за изменение на цените на природния газ, може да настъпят сериозни нарушения на паричните потоци на дружествата и те да изпитат затруднения при заплащането на доставяния им природен газ. Според него предложението КЕВР да преразглежда цените  на 6-месечни периоди е обосновано, предвид  голямата динамика в цените на пазарите на електроенергия и природен газ. „Определянето на прогнозна цена е регулаторен инструмент, за да може регулаторът да изпълни едно от основните си задължения - да осигури плавно изменение на цените в рамките на регулаторния период“, заяви Пламен Младеновски. 

КЕВР проведе обществено обсъждане и на проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия /НРЦТЕ/. В общественото  обсъждане по дистанционен път чрез системата Skype се включиха  представители на „Топлофикация София“, „ЕВН България Топлофикация“, „Веолия България“, „Топлофикация ВТ“, Гражданска платформа „Изправи се.бг“, Омбудсманът на Р България  и „Булгаргаз“ ЕАД.

С приемането на промените подзаконовата нормативна база ще бъде приведена в съответствие с последните допълнения на Закона за енергетиката и ще бъде постигнато по-точно и правилно формиране на цените на топлинната енергия и по-справедливо разпределение на разходите, съответно приходите между съответните енергийни предприятия и крайните клиенти, се посочва в доклада на работната група. Измененията в наредбата произтичат от промените в Закона за енергетиката, които дават правомощие на КЕВР ежемесечно да определя цените на природния газ. Тъй като природният газ е основно гориво, ползвано от дружествата, произвеждащи топлинна енергия и техен основен разход, ежемесечното утвърждаване на цените на синьото гориво налага Комисията по нов начин да регламентира отразяването на този разход в цените на топлинната енергия по време на регулаторния/ценовия период. С промените в НРЦТЕ се допълват и текстовете относно регламентацията на прогнозните годишни разходи на дружествата, като се изясняват правилата, както за тяхното прогнозиране при утвърждаване на цените за новия ценови/регулаторен период, така и за коригирането им в края на периода, въз основа на отчетни данни. В тази връзка е регламентирана възможността за целите на ценообразуването КЕВР да определя прогнозна цена на топлинната енергия за всеки регулаторен/ценови период, въз основа на анализ за икономическа обоснованост на прогнозните разходи. С цел справедливо и коректно отразяване в цените на разходите за закупуването на квоти за въглеродни емисии е предвидено КЕВР да остойностява разходите за квоти за въглеродни емисии по индивидуална прогнозна цена на въглеродните емисии. Въвежда се и механизъм за справедливо компенсиране на надвзети или недовзети приходи от енергийни предприятия и е предвидена възможност за пълно или частично разсрочване за следващи периоди. В проекта се регламентира и хипотезата за изменение на цените по време на ценовия/регулаторния период при съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата и прогнозната цена за оставащия срок от периода.  

На общественото обсъждане част от участниците изтъкнаха изложените вече от тях аргументи по отношение на предлаганите промени в НРЦТЕ. Омбудсманът и председателят на Гражданска платформа „Изправи се.бг“ заявиха, че предложените текстове не са в интерес на потребителите и настояха регулаторът да преразглежда цените на топлинната енергия ежемесечно, а не на 6-месечен период. В отговор ръководителят на работната група Пламен Младеновски коментира, че в условията на голяма динамика на цените на природния газ на международните пазари, в определени периоди потребителите ще бъдат кредитори на дружествата, но в други периоди дружествата ще бъдат кредитори на потребителите. Според него с определянето на прогнозна цена на топлинната енергия за годишен ценови период регулаторът ще може да неутрализира месечните колебания в цените на природния газ и ще постигне плавни изменения на цените. В резултат на това за потребителите – битови, образователни и здравни институции, ще бъде осигурена прогнозируемост и стабилност на техните разходи през целия отоплителен сезон.

В края на общественото обсъждане председателят на КЕВР информира, че регулаторът ще изпълни своето задължение и преди края на определения законов срок ще приеме решения за утвърждаване на цени на природния газ за минали периоди – от м. август 2019 г. до м. март 2020 г. Веднага след приемането на тези осем ценови решения Комисията ще се произнесе и за цената на топлинната енергия за същия период.

В 14-дневен срок участниците в обществените обсъждания могат да внесат  писмени становища по проектите за изменение и допълнение на НРЦЕЕ и НРЦТЕ. Регулаторът ще се произнесе мотивирано по тях в окончателното си решение на закрито заседание на 22.05.2020 г.