Новини

КЕВР УТВЪРДИ ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 г.


01.04.2020

 Новата цена е с 42,78% по-ниска в сравнение с действащата  

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец април 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Окончателното ценово решение на Комисията е прието в съответствие с променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт".

Ценовото решение беше оповестено от председателя на Комисията доц. Иван Иванов чрез онлайн излъчване на интернет страницата на регулатора, което беше наложено от въведените противоепидемични мерки в сградата на КЕВР.

Утвърдената от Комисията цена на природния газ от 1 април 2020 г. е в размер на 25,20 лв./MWh(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за първото тримесечие на 2020 г. в размер на 44.04 лв./MWh намалението е със 18,84 лв./MWh или с 42,78%. В утвърдената цена на природния газ от 25,20 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и осреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ. Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества. При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ са отчетени общото количество природен газ за месец април 2020 г., общото количество природен газ за 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба преди приемането на окончателното решение за цената на природния газ Комисията проведе открито заседание по доклада във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за цената на природния газ от 1.04.2020 г. Докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. Поради въведените противоепидемични мерки, на откритото заседание присъстваха единствено представители на дружеството-заявител, а заинтересованите страни имаха възможност за дистанционно участие, както и да внесат писмени становища по доклада.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ от 1.04.2020 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.