ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ОТ 1 АПРИЛ 2020 Г.


26.03.2020

Регулаторът проведе и открито заседание и обществено обсъждане във връзка с изменение на цените на електрическата енергия

 

 

КЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад на работната група за изменение на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа, във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г. В заседанието участваха дистанционно представители на „Топлофикация-София“ ЕАД, „Топлофикация-Бургас“ ЕАД и „Топлофикация Разград“ АД. В изпълнение на изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР.

Изменението на пределните цени на топлината енергия и на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, е в резултат на очакваното намаление на цената на природния газ от 1 април 2020 г. след промяната на ценообразуващата формула по договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт”, се посочва в доклада на работната група. В подаденото от обществения доставчик заявление за цената на природния газ от следващия месец се предлага цената на синьото гориво да намалее с 40,49%. Съгласно разпоредбите на Наредба № 5 от 23.01.2014 г. и Наредба № 1 от 14.03.2017 г., по време на ценовия период Комисията може да измени цените на топлинната енергия и на енергията, произведена от централи с високоефективното комбинирано производство, когато е налице изменение на цените на природния газ и изменение на утвърдените ценообразуващи елементи.

След извършен икономически анализ на измененията на ценообразуващите елементи на енергийните дружества в сектор „Топлоенергетика“, при отчитане на изменената цена на природния газ, в доклада на работната група се предлага средното намаление на пределните цени на топлинната енергия от 1 април да бъде в размер на 20,77%. Намалението на цената на топлинната енергия за потребителите в София е с 25,14 %, във Враца – с 21,37%, в Пловдив - с 12,09%, в Плевен - с 14,85%, в Бургас – с 16,41%, във Варна – с 7,84%. Във Велико Търново потребителите ще заплащат с 16,65% по-ниска цена на топлинни услуги, а в Разград – с 16,03%.

Намалението на цената на природния газ от 1.04.2020 г. ще се отрази и на преференциалните цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които използват за основно гориво природен газ. След извършените изчисления регулаторът предвижда средното й намаление за тези дружества от сектор „Топлоенергетика“ да бъде в размер на 26,39%.  

На откритото заседание представителите на „Топлофикация-София“ ЕАД, Топлофикация-Бургас“ ЕАД и „Топлофикация Разград“ АД, които участваха дистанционно, заявиха, че приемат констатациите и изводите в доклада на работната група.    

Комисията проведе открито заседание и обществено обсъждане и по доклад на работната група и по проект за решение за изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 1.04.2020 г. Докладът и проекторешението бяха публикувани предварително на интернет страницата на КЕВР.

Поради въведените от КЕВР противоепидемични мерки достъпът до откритото заседание и общественото обсъждане беше ограничен. Заинтересованите лица бяха предварително уведомени с официални писма за възможността да изразят своите становища дистанционно, посредством предварителна регистрация в програмата за съобщения Skype и чрез изпратени по електронна поща писмени въпроси и изказвания. 

На обсъждането присъства председателят на Фонда „Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/ Диян Червенкондев, а омбудманът Диана Ковачева и представител на „ЕВН България Топлофикация“ АД по системата Skype изложиха становища във връзка с доклада и проекторешението. От Гражданско движение „Изправи се.бг“ бяха изпратени въпроси по електронна поща.

След извършения анализ в доклада се предлага цените на електрическата енергия да останат без промяна. Посочва се, че предвиденото намаление на преференциални цени и премии на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от дружествата в сектор „Топлоенергетика“, които използват за основно гориво природен газ, ще доведе до намаление на разходите на ФСЕС с около 96 353 хил. лв. на годишна база. Същевременно Фондът ще трябва да възстанови на НЕК разходи в същия размер във връзка с ангажимента на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да осигурява допълнителни количества електрическа енергия за задоволяване на нуждите на регулирания пазар за периода 29.01.2020 г. – 30.06.2020. По тези причини в доклада на работната група и в проекта за решение се посочва, че утвърдената цена за задължения към обществото в размер на 19,57 лв./MWh не следва да бъде променяна, като без промяна остава и цената на електрическата енергия.

В изказването си на общественото обсъждане председателят на ФСЕС Деян Червенкондев  заяви, че докладът за цените на електрическата енергия е прецизен и е съобразен с изменението на цената на природния газ. Същевременно той поясни, че Фондът ще има допълнителен разход от 96 млн. лв. на годишна база, които следва да заплати на НЕК за доставяната от ТЕЦ "Марица-изток 2" електроенергия за регулирания пазар, съгласно заповед на министъра на енергетиката. Той изрази и притеснения, че заради спада на цените на въглеродните емисии приходите във ФСЕС ще намалеят, тъй като са заложени цени от 25 евро на тон, а пазарът на емисии в момента е 14 евро на тон. Според него плащанията към НЕК и спадът на цените на емисиите ще доведат до близо 100 млн. лв. по-малко събрани средства във ФСЕС и това ще наложи КЕВР да намери балансирано решение за цената на електроенергията за новия регулаторен период. Омбудсманът Диана Ковачева, която участва в заседанието дистанционно, се обяви за намаляване на цената на електрическата енергия поради по-ниската цена на природния газ от 1 април. Тя настоя и за незабавно отчитане на изменението на цената на природния газ със задна дата - от август 2019 г. досега, така че всички потребители да получат намаление на сметките си. В отговор от страна на  работната група беше изтъкнато, че актовете на КЕВР имат действие занапред и за произнасяне на регулатора за цени със задна дата са необходими законови промени. Категорично беше потвърдено, че регулаторът ще компенсира потребителите за надплатените от тях суми за топлинна енергия в минали периоди. Пояснено беше също, че с оглед на извънредната ситуация в страната Комисията е направила всичко необходимо, за да запази цените на електрическата енергия за регулирания пазар, въпреки че са налице сериозни предпоставки те да бъдат увеличени. От страна на работната група беше отговорено мотивирано и на въпросите, поставени от „ЕВН България Топлофикация“ АД и от Гражданско движение „Изправи се.бг“.

          Председателят на КЕВР Иван Иванов обяви, че регулаторът допълнително ще определи датата за приемане на окончателни решения относно утвърждаване цените на топлинната енергия, на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа, както и за изменение на цените на електрическата енергия. До 27.03.2020 г. всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища, по които Комисията ще се произнесе мотивирано.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на Комисията.