Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 г.


26.03.2020

В доклада на Комисията се предлага цената на синьото гориво да бъде с 40,49%  по-ниска в сравнение с действащата цена

На открито заседание КЕВР обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец април 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. 

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и осреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ. Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е в резултат на измененията в договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт” от 2 март 2020 г.  Считано от 05 август 2019 г., цената на природния газ вече се изчислява всеки месец и се формира по нова ценообразуваща формула.   

Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД  е представил към заявлението справка за общото количество природен газ за 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.  

След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 април 2020 г. да бъде в размер на 26,21 лв./MWh(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за първото тримесечие на 2020 г. в размер на 44.04 лв./MWh намалението е със 17,83 лв./MWh или с 40,49%. 

Предложената цена в размер на 26,21 лв./MWh(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка“ и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

От страна на заявителя в откритото заседание участва изпълнителният директор на “Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов. Той заяви, че като цяло докладът на работната група обективно отразява информацията, свързана с образуването на цената на природния газ от 1 април 2020 г. и дружеството го приема. Същевременно той подчерта, че ежемесечното определяне от КЕВР на цената на природния газ ще отрази в максимална степен голямата динамика в цените на природния газ и на петрола на международните пазари. Според него по този начин цената на природния газ ще бъде максимално близка до пазарната.  

В отговор председателят на КЕВР доц. Иван Иванов посочи, че в своето ценово решение Комисията ще спази изцяло условията на договора с ООО "Газпром экспорт". Регулаторът очаква от “Булгаргаз“ ЕАД да предостави актуална информация с данните към 31 март и в окончателното си решение ще отрази всички настъпилите към тази дата промени. Доц. Иванов обяви, че датата на която Комисията ще приеме решението ще бъде определена допълнително, като всички заинтересовани страни могат до 27.03.2020 г. да внесат писмени становища по доклада.

„Комисията ще направи всичко необходимо, за да може новата цена на природния газ да влезе в сила от 1 април 2020 г.“, подчерта председателят на КЕВР.

Поради засилените противоепидемични мерки в сградата на КЕВР откритото заседание беше проведено в условията на ограничен достъп и на него присъстваха единствено представители на дружеството-заявител, което се изисква съгласно нормативната уредба. Като допълнителна мярка за тях беше осигурена възможност за дистанционно участие в заседанието. Журналисти, граждански, обществени и браншови организации имаха възможност  да проследят откритото заседание посредством редовното онлайн излъчване чрез интернет страницата на Комисията.