Покана за обществено обсъждане


26.03.2020

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА НА „В И К – СТЕНЕТО“ ЕООД, ГР. ТРОЯН И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИ НА „В И К – СТЕНЕТО“ ЕООД, ГР. ТРОЯН.

На 01.04.2020 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян.

В тази връзка КЕВР кани за дистанционно участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, общински съвет, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители, чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail SMarinova@dker.bg до 16:00 ч. на 31.03.2020 г. и чрез програмата за съобщения Skype.

За участие чрез програмата за съобщения Skype необходимо да бъде направено следното:

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 01.04.2020 г. от 10:05 часа. Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас.

Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян е публикуван на интернет страницата на КЕВР.