КЕВР ИЗЛЪЧИ ОНЛАЙН ДНЕШНИТЕ СИ ЗАСЕДАНИЯ ПОРАДИ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТЪП ДО ТЯХ В РЕЗУЛТАТ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ


13.03.2020

 Въведените мерки няма да нарушат нормалното административно обслужване

на гражданите и дружествата

Комисията за енергийно и водно регулиране в пълен състав проведе четири открити заседания за разглеждане на доклади на работните групи във връзка със подадени заявления  на търговски дружества за издаване, продължаване и прекратяване на лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия“. Обсъдени бяха заявления за издаване на лицензии за срок от 10 години, подадени от „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“ и „Айен Енергия“ Д.О.О, заявление за продължаване с 10 години на срока на лицензията, подадено от „Енерджи Инвест Юръп“ АД, както и заявление от „Техномашимпекс“ ЕООД  - за прекратяване на издадената на дружеството лицензия. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладите бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията. В заседанието участваха представители на ръководствата на три от дружествата-заявители, а „Техномашимпекс“ ЕООД не изпрати свой представител, въпреки отправената официална покана за участие.

Поради влошената епидемиологична обстановка в страната и в изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб за короновируса, откритите заседания в Комисията бяха проведени при засилени противоепидемични мерки в сградата на регулатора. На тях присъстваха само представители на дружествата-заявители, което е задължително съгласно изискванията на нормативната уредба.  С цел предотвратяване на евентуални здравни рискове временно беше ограничен достъпът в сградата на КЕВР на други заинтересовани лица. За тяхното информиране относно хода на днешните открити заседания Комисията осигури онлайн излъчване чрез интернет страницата на регулатора, което беше предварително оповестено в публичното пространство.  

След извършен икономически, технически и правен анализ, в докладите на работните групи се посочва, че дружествата „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“, „Айен Енергия“ Д.О.О и Енерджи Инвест Юръп“ АД  притежават необходимите технически възможности, материални и човешки ресурси и се предлага техните искания да бъдат удовлетворени.  Дружествата са представили и проекти на Правила за работа с клиенти, които са задължително условие за лицензиите съгласно чл. 38в, ал. 1 от Закона за енергетиката. С Правилата се уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.

Представителите на присъстващите три  дружества-заявители заявиха, че приемат изцяло изводите в докладите на работните групи.

Окончателни решения по заявленията на четирите дружества КЕВР ще вземе на заседанието си на 19.03.2020 г.

х х х 

Комисията за енергийно и водно регулиране информира, че въведените временни противоепидемични мерки няма да нарушат нормалното административно обслужване на гражданите и дружествата. За тях е осигурен достъп до деловодството на регулатора, при задължително спазване  на предприетите от администрацията на КЕВР мерки за лична дезинфекция, като за тази цел са осигурени необходимите препарати на входа на сградата на регулатора.

При необходимост от предприемане на допълнителни противоепидемични мерки по отношение на достъпа до публичните си заседания, Комисията ще оповести своевременно за това на своята интернет страница.