Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПРЕНОС НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ


26.02.2020

Разгледани бяха и доклади по заявления на дружествата за одобряване на бизнес планове за периода 2020 г. – 2024 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране в пълен състав проведе открити заседания за разглеждане на доклади на работните групи във връзка със заявления  за продължаване срока на лицензии за производство на електрическа и топлинна енергия и за пренос на топлинна енергия, подадени от „Топлофикация-Враца“ ЕАД, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и Топлофикация-ВТ“ АД. На заседанията бяха разгледани и доклади по заявленията на трите дружества за одобрение на бизнес планове за периода 2020 - 2024 г. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладите бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията. В заседанието участваха представители на ръководствата на трите енергийни дружества.

Заявленията за продължаване на срока на лицензиите за производство на електрическа и топлинна енергия и за пренос на топлинна енергия са внесени в Комисията на основание на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). При продължаване на срока на лицензия, съгласно чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията за новия срок. След извършения икономически, технически и правен анализ, в докладите на работните групи се посочва, че „Топлофикация-Враца“ ЕАД, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и „Топлофикация-ВТ“ АД притежават необходимите технически възможности, материални и човешки ресурси и се предлага срока на лицензиите им за производство на електрическа и топлинна енергия и за пренос на топлинна енергия да бъде продължен. За „Топлофикация-Враца“ ЕАД и за „Топлофикация-ВТ“ АД се предлага лицензиите за производство на електрическа и топлинна енергия и за пренос на топлинна енергия да бъдат продължени за срок от 20 години. За „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД предложението е срокът на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия да бъде продължен с 35 години, а на лицензията за пренос на топлинна енергия - с 20 години. 

Представителите на ръководствата на трите енергийни дружества заявиха, че приемат изцяло изводите в докладите.

Комисията проведе открити заседания, на които обсъди доклади на работните групи във връзка с подадените заявления от „Топлофикация-Враца“ ЕАД, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и Топлофикация-ВТ“ АД за одобряване на бизнес планове за периода 2020 г. - 2024 г. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ одобрените от КЕВР бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение към тях, което периодично се актуализира. След извършения анализ на предлаганите от дружествата инвестиционни, производствени, ремонтни и социални програми, както и прогнозна структура, обем на разходите по години и прогнозни годишни финансови отчети, в докладите на работните групи се подчертава, че бизнес плановете отговарят на нормативните изисквания. Становището на експертите е, че заложените в бизнес плановете прогнозни финансови резултати от дейността във всяка година в периода 2020 г. – 2024 г. дава възможност дружествата да изпълняват лицензионните си задължения.

Окончателни решения по заявленията на „Топлофикация-Враца“ ЕАД, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и Топлофикация-ВТ“ АД  КЕВР за продължаване на срока на  лицензиите им и за одобряване на техните бизнес планове за периода 2020 г. - 2024 г. КЕВР ще вземе на заседанието си на 5.03.2020 г.

Откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.