Новини

КЕВР БЕШЕ ДОМАКИН НА ПЪРВИЯ СЕМИНАР ОТ ТРЕТАТА ФАЗА НА ПРОЕКТА „ЦЕНТРАЛНО ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДКРЕПА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ“


21.02.2020

 

Основната цел на проекта е да бъдат подпомогнати НРО на страните от Западните Балкани в хармонизирането на нормативната база с цел регионалните обединения на електроенергийните пазари

На 21 февруари в София беше проведен първия семинар от Третата Фаза на проекта „Централно европейска инициатива за подкрепа на енергийните регулатори от Западните Балкани“ по програма KEP /Know-how Exchange Programme/. Домакин на семинара беше Комисията за енергийно и водно регулиране, която е участник в Третата фаза на проекта като подкрепяща страна, осигуряваща ноу-хау. В семинара участваха представители на Национални регулаторни органи /НРО/, на оператори на преносни системи и на номинирани пазарни оператори от Италия, България, Република Северна Македония, Република Сърбия, Черна гора и Албания. От страна на българския енергиен регулатор в проявата участваха членовете на КЕВР Евгения Харитонова и Александър Йорданов, и Пламен Младеновски, директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“. На семинара присъстваха изпълнителният директор на БНЕБ Константин Константинов и изпълнителният директор на ЕСО АД Ангелин Цечев.

Проектът КЕР: „Централно европейска инициатива за подкрепа на енергийните регулатори от Западните Балкани“, стартира през 2018 г. с участието на Националния регулаторен орган за енергия, води и отпадъци на Италия (ARERA), като институция, получаваща финансирането, и регулаторите на Албания, Черна гора и Сърбия - като  бенефициенти. Основната цел на проекта е да бъдат подпомогнати НРО на страните от Западните Балкани в хармонизирането на  нормативната база със законодателството на ЕС относно развитието и интеграцията на регионалните електроенергийни пазари.  В  Третата фаза на проекта, която ще се проведе през 2020 г., кръгът на участващите държави е разширен, като в дейностите са включени регулаторът на Република Северна Македония и КЕВР - като подкрепяща страна.    

Процесите на интеграция и пазарно обединение на страните от Западни Балкани 6 имат важно значение както за самите страни, така и за целия европейски единен енергиен пазар, заяви на откриването на семинара от Третата фаза на проекта членът на КЕВР Александър Йорданов. Според него сериозни предизвикателства пред този процес са поставените от ЕС цели, свързани с декарбонизацията на континента, както и необходимостта от модернизация на производствените мощности и постигането на мобилност и ефективност на електроенергията. От името на КЕВР той благодари на италианския регулатор за включването на КЕВР в проекта и потвърди готовността на българския регулатор, на ЕСО и на БНЕБ да споделят своя опит в процеса на обединение на енергийните пазари.  

Със съвместна презентация на КЕВР, БНЕБ и ЕСО участниците в семинара бяха запознати с българския опит по проектите за присъединяване на нашия електроенергиен пазар към Единния европейски пазар „в рамките на деня“ (Single intraday coupling - SIDC). Очертани бяха етапите, конкретните практически стъпки и предизвикателствата в рамките на реализирания проект за обединение на България с пазарната зона на Северна Македония, както и преговорите за обединение с други съседни пазарни зони – Румъния и Гърция. От италианска страна презентации за процедурите, проектни фази и целеви модели на обединението на регионалните пазари представиха националният регулаторен орган ARERA, преносният оператор TERNA и борсовият оператор GME.

На проведената по-рано двустранна среща между представители на КЕВР и ARERA членът на българския регулатор Александър Йорданов подчерта, че двустранното сътрудничество има значима роля за ускоряване на процесите на обединение на регионалните енергийни пазари, с перспектива създаването на обединен европейски пазар на електроенергия и природен газ. За тази цел двата национални регулаторни органа предстои да изработят план за взаимодействие и за обмяна на информация и опит по конкретни теми от взаимен интерес. Те ще координират съвместните си действия в подкрепа на усилията на страните от Западните Балкани за хармонизирането на техните национални регулаторни рамки с изискванията в европейското законодателство. Членът на Борда на ARERA Стефано Салия изрази благодарност към КЕВР за домакинството на семинара по Третата фаза на проекта и подчерта, че практическият опит на България в осъществявания проект за пазарно обединение със страни, които не са членки на Европейския Съюз, каквато е Република Северна Македония, е много полезен в контекста на предизвикателствата пред пазарните обединения в региона на Западните Балкани. На разговора бяха обсъдени и перспективите за свързване на енергийните пазари на България-Гърция-Италия, както и редица аспекти на политиката на ЕС за декарбонизация на енергетиката, които влияят върху ценовите равнища на електроенергията и трудовата заетост. Александър Йорданов запозна италианската страна с целите и дейността на създадения през 2018 г. Балкански консултативен форум като изтъкна, че идеята за тази инициатива кореспондира с целите на програмата KEP - Know-how Exchange Programmе като платформа за обмяна на ноу-хау между регулаторните органи на участващите страни.