Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И ЦЕНИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ГР. ТЪРГОВИЩЕ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.


11.02.2020

КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание и обществено обсъждане, на които бяха обсъдени доклада на работната група и проект на решение във връзка със заявление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище  за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания докладът и проектът за решение бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание и общественото обсъждане участва управителят на водното дружество.

Заявленията за одобряване на бизнес плана и за утвърждаване на цени на услугите бяха внесени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище на 30.06.2016 г., като впоследствие бяха изменени със заявления от 06.03.2017 г., 19.12.2019 г. и 28.01.2020 г.  Причината бизнес планът на дружеството да бъде многократно изменян е забавянето на планираните изменения на границите на обособените територии на ВиК операторите в областите Търговище и Разград, свързани с преминаването на община Попово и община Опака от обслужваната територия наВодоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград  - в обслужваната територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.  С писмо от 17.12.2019 г., АВиК – Търговище информира КЕВР, че на 12.12.2019 г. е проведено извънредно Общо събрание на Асоциацията, на което е прието Решение за съгласуване на изменения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за регулаторен период 2017-2021 г., с включени територии на общините Попово и Опака. В последното си заявление за бизнес план и цени, внесено в КЕВР на 28.01.2020 г., „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е отразило промяната в обособената територия на дружеството след присъединяване на двете общини в АВиК – Търговище. 

Съгласно параметрите на бизнес плана на  „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище през периода 2017-2021 г. дружеството предвижда инвестиции в публични и собствени активи в размер на 3,740 млн. лв, от които 2,903 млн. лв. в публични активи и 837 хил. лв. в собствени активи.  След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище и след прилагане на ценообразуващия модел в доклада на работната група се предлага за 2020 г. единната комплексна цена на трите вида ВиК услуги за всички битови клиенти на обслужваната територия /на гравитачно и помпажно водоснабдяване/ да бъде в размер на  3,197 лв./куб.м. с ДДС.  Предложените за утвърждаване цени  на услугите са под нивото на социалната поносимост за 2020 г. –  3,921 лв./куб. м.

На откритото заседание управителят на  „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище заяви, че дружеството приема изводите в доклада на работната група за новия бизнес план и за цени на услугите. 

След откритото заседание Комисията проведе обществено обсъждане по проекта на решение за одобряване на бизнес плана  на дружеството и за утвърждаване на цени на предоставяните  услуги. Представителят на Омбудсмана заяви, че предвиденото увеличение на цените на услугите е твърде високо, особено за потребителите на гравитачно водоснабдяване и постави въпроса до каква степен с новият бизнес план ще се подобри качеството на услугите. От Националния браншови синдикат "Водоснабдител"–КНСБ и Асоциацията „Строителство,индустрия,водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ възразиха срещу ниския размер на увеличението на разходите за възнаграждения – с 2%. От Гражданска платформа „Изправи се.бг“ беше изразено несъгласие с увеличението на цените на ВиК услугите в областта като беше отбелязано, че то не е било предварително обявено от дружеството и потребителите не са били информирани. Поискано беше процедурата по приемане на бизнес плана за ВиК-Търговище да бъде спряна и да се започне нова процедура.

В отговор на поставените въпроси управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище  заяви, че увеличението е наложително, тъй като дружеството има   амбициозна инвестиционна програма и трябва да инвестира годишно близо 1 милион лв.,   а в същото време цената на услугите за битовите потребители не е променяна от 2012 година.   

Коментирайки част от поставените на обсъждането въпроси, ръководителят на работната група и директор на Главна дирекция „ВиК услуги“ в КЕВР Ивайло Касчиев подчерта, че отговорната институция по отношение развитието на човешките ресурси е МРРБ, а не КЕВР. Той уточни, че в доклада на работната група са посочени направленията, в които ще бъде реализирана инвестиционната политика на дружествата, а задължение е на АВиК е в началото на всяка година да обявяват конкретните дейности и в края на годината да отчитат изпълнението на инвестициите за периода. Отново беше подчертано, че бизнес плановете на ВиК дружествата се разглеждат на заседания на общинските съвети, след което се съгласуват от АВиК и в този смисъл гражданите следва да получават информация за предвижданите промени още на обсъжданията на местно ниво.

В двуседмичен срок заинтересованите страни могат да внесат писмени становища, по които регулаторът ще се произнесе мотивирано. Окончателното решение за одобряване на бизнес плана и цената на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 28.02.2020 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора, в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите.