Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕ НА ЛИЦЕНЗИИ


29.01.2020

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открити заседания за разглеждане на доклади на работните групи във връзка с подадени заявления от енергийни дружества за издаване на лицензии и за продължаване на срока на лицензии. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите докладите бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията.   

На първото открито заседание Комисията разгледа доклад на работната група по заявлението на „Елнова“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. Изпълнителният директор на дружеството заяви, че приема без забележки изготвения доклад. 

На следващите открити заседания бяха разгледани доклади на работните групи по заявления за продължаване на сроковете на издадени лицензии на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД /за дейността „търговия с електрическа енергия“/ и на „EВН България Топлофикация“ ЕАД /за пренос на топлинна енергия/. Представителите на двете дружества изразиха съгласие с изводите и констатациите в докладите.

Независимо от отсъствието на представители на „Топлофикация - Бургас” ЕАД, в съответствие с нормативните разпоредби Комисията проведе открито заседание за обсъждане на доклад на работната група във връзка с подаденото от дружеството заявление за продължаване на срока на издадената лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и за дейността „пренос на топлинна енергия“. Обсъден беше и доклад на работната група във връзка със заявлението на „Топлофикация - Бургас” ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г.

Окончателни решения по всички разгледани заявления на енергийните дружества  Комисията ще вземе на заседанието си на 06.02.2020 г.

Откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.