Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК С ВАЖНИ ТОЧКИ ОТ ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД


23.01.2020

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе обществено обсъждане във връзка със заявление на „Булгартрансгаз“ ЕАД за одобряване на проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система. В доклада се посочва, че актуализирането на списъка с важни точки от газопреносната система, за които да се оповестява публично информация за техническия, договорния и наличния капацитет, е в съответствие с изискванията на  Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (Регламент (ЕО) № 715/2009). В общественото обсъждане участваха представители на заявителя „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ЕАД и Българска Асоциация Природен Газ.

В заявлението на „Булгартрансгаз“ ЕАД се предлага в актуализирания списък с важни точки да бъдат включени две нови точки на междусистемно свързване на мрежата на дружеството с газопреносните системи на Турция и Сърбия - Странджа2/Малкочлар и Киреево/Зайчар. Дружеството посочва, че публикуването на информация за точката на междусистемно свързване Странджа 2/Малкочлар следва да стартира след пускането в експлоатация на междусистемната връзка между мрежите на „Булгартрансгаз“ и TAGTAS(Република Турция), а за точката на междусистемно свързване Киреево/Зайчар - след пускането в експлоатация на междусистемната връзка между мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД и GASTRANS (Република Сърбия). Търговската експлоатация на точката Странджа 2/Малкочлар е започнала от 01.01.2020 г., а точката на междусистемно свързване Киреево/Зайчар е планирано да влезе в търговска експлоатация през м. юни 2020 г.

Заявителят посочва, че техническият капацитет на точката Странджа 2/Малкочлар в посока от Турция към България е 577.1 GWh/d. В резултат на проведената процедура Open season, съгласно Регламент (ЕС) № 2017/459 и одобрените от КЕВР правила за провеждането й, на участниците е разпределен капацитет 289.5 GWh/d за газови години 2019/2020 (от 01.01.2020 г.) и 2020/2021, а за газови години 2021/2022 - 2038/2039 - 510.7 GWh/d. Техническият капацитет на точката Киреево/Зайчар в посока от България към Сърбия след изграждане на инфраструктурата ще бъде 401.7 GWh/d.  В резултат на проведената процедура Open season, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2017/459 и одобрените от КЕВР правила за провеждането й, на участниците е разпределен капацитет от 96.9 GWh/d за газови години 2019/2020 (от 01.01.2020 г.) и 2020/2021, както и 318.1 GWh/d за газови години 2021/2022 - 2038/2039. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2017/459 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи и за отмяна на Регламент (ЕС) № 984/2013, нерезервираният технически капацитет в точките се предлага под формата на стандартни продукти за капацитет чрез платформата за резервиране на капацитет RBP, съгласно аукционния календар на ENTSOG.

На обществото обсъждане представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД  изразиха съгласие с доклада на работната група. Представителят на Българска Асоциация Природен Газ предложи да се намери възможност за по-голяма прозрачност за газовите потоци през газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, тъй като тази информация ще бъде от значима полза на търговците на природен газ. От страна на представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД беше заявено, че  този въпрос ще бъде обсъден, като уточниха, че между търговски и физически газови потоци следва да бъде правена разлика, като изискванията на регламента за прозрачност на информацията се отнасят до физическите потоци. 

Решението на КЕВР за одобряване на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на Булгартрансгаз“ ЕАД ще бъде взето на заседание на регулатора на 13.02.2020 г.

В съответствие с изискванията за публичност на работата на държавните институции общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.