Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕ НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


15.01.2020

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открито заседание, на което разгледа доклад на работната група във връзка с подадено заявление от „Електроразпределение Юг“ ЕАД  за одобряване на проект на Общи условия на договорите за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на дружеството. Съгласно нормативните изисквания към заявлението е приложен и проект за Правила за работа с клиенти и потребители на енергийни услуги. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладът и внесените от дружеството проекти бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията. В откритото заседание участваха представители на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Извършеният анализ на проекта на Общи условия и на проекта за Правила за работа с клиенти и потребители е показал, че заявителят като цяло е отчел съответните разпоредби от Закона за енергетиката и на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, свързани с нормативните изисквания относно съдържанието на проектите, тяхното предварително оповестяване и обществено обсъждане. Същевременно в доклада на Комисията са посочени и редица пропуски и редакционни неясноти, които дружеството следва да отстрани с оглед неговото съответствие със Закона за енергетиката и подзаконовите актове по неговото прилагане.

От страна на „Електроразпределение Юг“ ЕАД на откритото заседание беше подчертано, че дружеството приема основните изводи и констатации в доклада на работната група, както и голяма част от направените предложения за промени с цел доразвиване и по-пълно прилагане на принципите за обслужване на клиенти.  Направено беше предложение през следващите дни да бъде проведена допълнителна среща, на която вносителят на заявлението и експерти на регулатора да обсъдят и намерят решения по някои дискусионни текстове. От страна на регулатора беше изразено съгласие подобна среща да бъде проведена и беше определен 10-дневен срок, в който заявителят да представи своето писмено становище. По тази причина датата, на която Комисията ще вземе окончателно решение на заявлението на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, ще бъде определена допълнително.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на Комисията.