Новини

КЕВР ПРИЕ СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВиК СЕКТОРА В СТРАНАТА ЗА 2018 г.


23.12.2019

Документът се изготвя ежегодно от регулатора в изпълнение на нормативните изисквания

Комисията за енергийно и водно регулиране гласува протоколно решение, с което беше приет Сравнителен анализ на ВиК сектора за 2018 г. Анализите на сектора са ежегодни и се приемат от регулатора в изпълнение разпоредбите на чл. 30, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги /ЗРВКУ/  и  чл. 43, ал. 1 от Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите.

Изготвеният Сравнителен анализ обхваща дейността на ВиК операторите по основните параметри на бизнес плановете, цените на ВиК услугите, определените от Комисията показатели и тяхното изпълнение. С приемането и публикуването на анализа регулаторът изпълнява задължението си да осигурява публичност на информацията за състоянието на услугите по водоснабдяване и канализация, които са дейности от обществен интерес.

В Сравнителния анализ на ВиК сектора за 2018 г. е представена следната информация:

  • Глава I: Данни за ВиК оператори – посочена е информация за статута на ВиК услугите и активите във ВиК сектора; статута и изискванията към ВиК операторите; изискванията за управление на ВиК системите; групи ВиК оператори; новите нормативни изисквания за регулаторен период 2017-2021 г.; разглеждането от КЕВР на бизнес планове и ценови заявления през 2017-2018 г. (включително одобрени бизнес планове и спрени производства поради настъпило окрупняване или неяснота за собствеността на ВиК системите); данни за ВиК активи и данни за водни количества;
  • Глава II: Състояние на информационните източници на ВиК операторите през 2017-2018 г. – представени са данни за извършените през периода  планови проверки на ВиК оператори, с отчетените резултати и направените констатации относно наличието и състоянието на изискуемите от дружествата електронни регистри, бази данни и степен на внедряване на правилата на Единна система за регулаторна отчетност.
  • Глава III:  Оценка на качеството на информацията и оценка на изпълнение на нивата на показателите за качество за дружествата, имащи одобрени бизнес планове и ценови заявления през 2018 г. Конкретните оценки на ВиК операторите са посочени в Приложение №3 към анализа. Оценките на качество на информацията са изготвени в резултат на извършените планови проверки на ВиК операторите, в съответствие с т. 66 от Указания НРКВКУ. Оценките на изпълнението на показателите за качество са извършени в съответствие с т. 47 от Указания НРКВКУ.
  • Глава IV: Постигнати нива на показателите за качество на ВиК услугите през 2018 г. – представена е информация за всички показатели за качество общо за сектора, както и по групи дружества. Данни за отчетените от ВиК операторите конкретни нива на показателите за качество за 2018 г. са посочени в Приложение №2 и Приложение №4.
  • Глава V:  Приходи, оперативни и капиталови разходи, дълготрайни активи през 2018 г. – посочена е обобщена информация общо за сектора и по групи дружества за приходи по услуги; за структурата и разпределението на оперативните разходи по услуги; за отчетна и балансова стойност и натрупана амортизация на дълготрайните активи (по услуги, както и разпределение между собствени и публични активи, а за публичните активи – разпределение между изградени със средства на ВиК операторите и предоставени от АВиК или Общинските съвети за управление; за отчетените инвестиции от ВиК операторите, както и извършените инвестиции от други източници (ОПОС 2014-2020, ПУДООС, държавен бюджет чрез МРРБ).

В Сравнителния анализ на ВиК сектора за 2018 г. са включени приложения, в които се съдържа информация  за  Групите ВиК оператори /Приложение №1/, както и Индивидуални раздели за ВиК оператори с одобрени бизнес планове през 2017 г. и 2018 г /Приложение №2/. В  Приложение №3 е извършена оценка на изпълнението на единните показатели за ефективност, а в Приложение №4 са представени постигнатите нива на показатели за качество на ВиК операторите без одобрени бизнес планове през 2018 г.

Сравнителният анализ на ВиК сектора за 2018 г. е публикуван на интернет страницата на КЕВР в раздел „ВиК/Информационна система“.