Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА І –ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.


19.12.2019

На открито заседание КЕВР обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени за І тримесечие на 2020 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Предложението на "Булгаргаз" ЕАД е съобразено с последните приети промени в Закона за енергетиката, с които от субектите, които ще купуват природен газ от обществения доставчик по регулирани цени, отпадат клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, с изключение на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Промените в ЗЕ въвеждат и задължението на обществения доставчик да предлага за продажба на организирания борсов пазар количества природен газ на годишна база за периода 2020 г. – 2024 г. в съответствие със споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита условията по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", промените в курса на щатския долар спрямо лева, калоричността и количествата природен газ за съответното тримесечие. Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

Съгласно условията по договора с ООО "Газпром экспорт" ценообразуващ елемент са месечните котировки на алтернативните горива за предходните девет месеца преди прилагането на цените. В договора се съдържа точното съотношение на алтернативните горива с тяхната тежест при изчисляване на цената на природния газ в долари. Цените на алтернативните горива, които са в основата за определяне на доставните цени на природния газ за I тримесечие на 2020 г., се изменят незначително в сравнение със цените, формирали доставните цени за IV тримесечие на 2019 г. Причината за това е, че те запазват равнището си през м. ноември спрямо м. октомври. Това е отчетено при образуване на прогнозните доставни цени на природния газ за I тримесечие на 2020 г., като се предвижда те да бъдат с около 0,17% по-високи от доставните цени през IV тримесечие на 2019 г.

Отчетена е и промяната в осреднения валутен курс на лева към щатския долар, съпоставен с валутния курс за предходния ценови период. За периода от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цени (17.10.2019 г. – 30.11.2019 г.), курсът е нараснал с 0,53%.

За I тримесечие на 2020 г. общото заявено от дружеството количество природен газ от внос и местен добив, предназначено за обществена доставка на природен газ, програма за освобождаване на природен газ, както и за доставка по двустранни договори по свободно договорени цени, по които е страна, е 10 294 522 MWh. Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ към заявлението дружеството е представило справка за общото количество природен газ за 2020 г. и относителния дял на количествата за обществената доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и двустранните договори, се посочва в доклада.

Предложената от заявителя цена от 44,04 лв./MWh лв. за продажба на природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включва компонента по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка“ в размер на 0,56 лв./MWh, която е 1,3007% от ценовата компонента – цена на входа на газопреносната мрежа, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ в размер на 0,14 лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

Цената на природния газ за I тримесечие на 2020 г. да бъде в размер на 44,04 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което в сравнение с действащата цена за ІV тримесечие на 2019 г. е намаление с 0,81 лв./MWh или с 1,81%, се посочва в доклада, изготвен въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел.

От страна на заявителя в откритото заседание участва началникът на управление „Лицензионна дейност“ в „Булгаргаз“ ЕАД г-н Иван Иванов. Той заяви, че докладът на работната група обективно отразява информацията, свързана с образуването на цената на природния газ за І тримесечие и дружеството го приема изцяло. В допълнение той подчерта, че предложението за цената на природния газ за І тримесечие на 2020 г. е изцяло съобразено с Наредбата за регулиране цените на природния газ и с настъпилите промени в законодателството, свързани със създаването на пазар на природен газ у нас.

В срок до 19.12.2019 г. всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища във връзка с констатациите и изводите в доклада.

Окончателното решение на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за І тримесечие на 2020 г. ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 1.01.2020 г.