Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ С БИЗНЕС ПЛАНОВЕТЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ВиК ДРУЖЕСТВАТА ЗА 2020 Г.


17.12.2019

Комисията за енергийно и водно регулиране, в състав ВиК, проведе открито заседание за разглеждане на доклад на работната група за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2020 г., по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на Комисията. В заседанието участваха представители на ВиК дружества от цялата страна, на Омбудсмана на Република България, синдикат „Водоснабдител“-КНСБ, както и неправителствени и граждански организации.

В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, в края на всяка календарна година Комисията е нормативно задължена да актуализира утвърдените с 5 -годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за всяка следваща година. Съгласно нормативните изисквания, актуализацията на цените се извършва на основата на одобрената с бизнесплановете цена на услугите за 2020 г., с отчитане на размера на инфлационния индекс и прилагане на коефициент за ефективност. Преди да бъде разгледан и одобрен от КЕВР, бизнес планът на всяко едно ВиК дружество предварително е следвало да бъде разгледан и съгласуван от съответната областна Асоциация по ВИК, в която членуват представители на всички местни органи на власт. Бизнес плановете и цените на дружествата са приемани от КЕВР с отделни процедури за всяко ВиК дружество, като в духа на публичност и прозрачност са провеждани открити заседания и обществени обсъждания. 

На откритото заседание представителите на присъстващите ВиК дружества  подкрепиха предлаганите от Комисията актуализирани цени на ВиК услугите за 2020 г. Според представителя на Омбудсмана, въпреки че е заложена в съответните нормативни документи и е законово регламентирана, актуализацията на цените е несправедлива  поради липса на подобрение в качеството на услугите и ниските доходи на българските граждани. От институцията се обявиха за запазване на цената на ВиК услугите поради настъпване на събития от извънреден характер, които пречат на нормалната дейност на ВиК оператор, какъвто е случаят в Перник. В позицията на Омбудсмана се предлага и промяна в методиката за определяне на цените на ВиК услугите с оглед цената на услугата да съответства на качеството в отделните региони. Мая Манолова от Гражданската платформа „Изправи се“ настоя за отлагане на планираното увеличение в областите, където има въведен воден режим и призова регулатора в ценовите си решения да отчете степента на изпълнение на бизнес плановете, размера на направените инвестиции, броя на авариите и др. показатели. От Националния браншов синдикат „Водоснабдител“-КНСБ беше заявена подкрепа за предложените от КЕВР нови цени на ВиК услугите, тъй като работата на ВиК дружествата изисква повишени приходи, с които да се обезпечи тяхната работа, както и планираните инвестиции и възнагражденията в сектора.  

„Одобрените бизнес планове на ВиК дружествата са важен документ, с който дружествата и областните Асоциации по ВиК са поели да изпълнят конкретни ангажименти в рамките на петгодишния регулаторен период.  Предлаганото от Комисията увеличение на цената на услугите е в съответствие с одобрения бизнес план на всеки ВиК оператор“, заяви на заседанието д-р Ивайло Касчиев ръководител на работната група и директор на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ в КЕВР.  Той поясни, че съобразно действащия закон, регулаторът е задължен да изпълни правомощията си и след направени технически изчисления по определена методика - да утвърди цените на ВиК услугите. Ивайло Касчиев подчерта, че предлаганите цени са пределни и всяко едно търговско дружество има възможност да прецени кога и дали ще ги прилага в утвърдения размер или ще ги намали. Пояснено беше също, че потребителите могат да се обръщат към съда в случаите, когато съществуват проблеми с качеството на услугата. „Вече има няколко съдебни решения в различни райони на България, в които съдът е коригирал натрупаните задължения за определен период, тъй като е било доказано, че за този период услугата не е отговаряла на нормативните изисквания“, каза ръководителят на работната група. В отговор на поставени журналистически въпроси, след заседанието той посочи, че операторите имат правото да поискат преразглеждане на одобрените цени при  настъпили неочаквани събития, които имат съществен ефект върху техните приходи и разходи. „Изпълнението на един бизнес план е трудна задача и подобрението на качеството на услугата, вкл. намаляване на загубите на вода няма как да стане от днес за утре. По тази причина в действащата нормативна уредба е предвиден тригодишен период след приемането на бизнес плановете, след който регулаторът прави цялостни проверки на  ВиК операторите с цел да установи дали те постигат поетите като техен ангажимент показатели. През следващата година КЕВР ще направи този регулаторен преглед  и  ако ВиК операторите не изпълняват инвестициите, залегнали в техните бизнес планове, това да бъде отразено в цената на услугата и тя ще бъде намалявана“, каза д-р Ивайло Касчиев. 

Регулаторът ще приеме окончателно решение за изменение на одобрените с бизнес плановете цени на ВиК услуги за 2020 г. на заседание на 23.12.2018 г. 

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.