Новини

С ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ „РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КЕВР“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“


10.12.2019

На 5 и 6 ноември 2019 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране се състоя  встъпителната работна среща на участниците в Проект „Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е с бенефициент КЕВР и се изпълнява от Европейската банка за възстановяване и развитие.

В проведената работна среща участваха ръководителят на проекта Светла Тодорова, членът на КЕВР Евгения Харитонова, експерти от работната група на КЕВР, международните консултанти по проекта д-р Джордж Влондакис и Милтош Асланоглу от EXERGIA, консултантите Кремена Стоянова, Диляна Иванова, Ивета Иванова, както и представителите от офиса на ЕБВР в България Веселина Харалампиева и Светлин Писленски.

На работната среща консултантите по проекта представиха неговите цели, управленска структура, планирани дейности и очаквани резултати. Обсъдени бяха практически въпроси, свързани с планирането на дейностите по проекта, ангажиментите на ключовите експерти и на подпомагащия експертен екип, осигуряване на подкрепа от страната на КЕВР по отношение на достъп до данни и документи, осъществяване на координацията със заинтересовани страни /КЗК, КФН и др./.

През втория ден на встъпителната среща бяха дискутирани въпроси, отнасящи се до създаването на звено в КЕВР за разследвания на нарушения на REMIT, разработване на правила за документооборота и запазване на търговската тайна при преписки по разследванията. Обсъдена беше необходимостта от  разработване на наръчници на разследващия експерт за проверки на място, събиране и съхраняване на доказателства в хода на разследвания по REMIT, изработване на методики за изчисление на санкциите и за сътрудничество със специализирани държавни органи по разследване.

На 22 и 29 ноември бяха проведени технически работни срещи с консултантите за уточняване на планираните дейности и резултати по задачи 1 и 2 и по задачи 3, 4 и 5 от проекта.