ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


27.11.2019

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане  на проект за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и на изготвения доклад на работната група. Съгласно  чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетика (ЗЕ), Комисията има правомощието да приема или изменя правила за търговия с електрическа енергия по предложение на енергийните предприятия или по своя инициатива и да контролира спазването им. В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектът на Правила и докладът на работната група бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации. Официални покани за участие в общественото обсъждане регулаторът изпрати до заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – енергийни дружества, държавни органи, браншови организации, организации на потребители и др. На обсъждането присъстваха представители на ЕСО ЕАД, НЕК ЕАД, електроразпределителни и електроснабдителни дружества, Асоциацията на търговците на електроенергия, Асоциацията Свободен енергиен пазар, Българската Ветроенергийна асоциация и Българската Фотоволтаична асоциация.

Приемането на измененията и допълненията в ПТЕЕ е в резултат на измененията в Закона за енергетиката, които очертават новия етап на либерализацията на пазара на електрическа енергия. С предложените изменения се създават необходимите нормативни предпоставки на организирания борсов и на балансиращия пазар реално да участват производителите от ВИ и ВЕКП с обекти с обща инсталирана електрическа мощност от 1 MW до 4 MW. Регламентирани са ясни правила и условия за участие на тези производители на електроенергийната борса, с което се цели в значителна степен да бъдат предотвратени възможностите за злоупотреби. В тази връзка се налага реорганизация на работата на балансиращия пазар и по-конкретно на структурата и състава на балансиращите групи, на възможността за обединение на балансиращи групи, както и на дейността на координаторите на балансиращи групи, се посочва в доклада на работната група. Според експертите с промените ще нараснат търгуваните обеми електроенергия на борсата, което ще доведе съответно и до търсенето/предлагането на по-голям брой и по-разнообразни борсови продукти, отговарящи в най-голяма степен на портфолиото на съответния търговски участник. По този начин ще бъде даден допълнителен тласък в развитието на борсовата търговия.

Промените в ПТЕЕ произтичат и от необходимостта от разширение и на други съоръжения за съхранение на енергия, освен ПАВЕЦ. Това се налага, предвид липсата на регламентация и очакваното скорошно навлизане на такъв тип обекти, се посочва в доклада на експертите.

В проекта за нормативен акт се създават нови текстове, регламентиращи правомощие на КЕВР да одобрява правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия, по предложение на оператора на борсовия пазар. Целта е създаването на нормативни предпоставки и уреждане на новия тип пазарни отношения, които ще възникнат в резултат на интеграцията на българската пазарна зона с други пазарни зони и/или обединения на пазарни зони в сегменти „ден напред“ и „в рамките на деня“.

В проекта са прецизирани и разпоредбите за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия и на координатор на балансираща група, както и правилата за снабдяване от доставчик от последна инстанция. Прецизирани са и разпоредбите, касаещи структурата на отделните видове балансиращи групи.  Предвижда се и усъвършенстване на текстовете, свързани със закупуване на технологични разходи през борсата.

С предложенията за въвеждане на понятието „агрегатор на група от обекти“ се регламентира правното положение, както и правата и задълженията на този търговски участник в качеството му на доставчик на бърз (минутен) и бавен (студен) резерв за заместване в рамките на пазара на балансираща енергия, се посочва в доклада на работната група. В правилата се правят и промени, свързани с доставчика, които предвиждат премахване в значителна степен на съществуващите в практиката спорни моменти и неясноти по отношение прилагането на реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия и на координатор на балансираща група, от една страна, и правилата за снабдяване от доставчик от последна инстанция, от друга.

 В изказванията си участниците в общественото обсъждане изразиха принципна подкрепа на предложените промени в ПТЕЕ и ги окачествиха като адекватни и навременни с оглед динамичните процеси за либерализация на пазара на електроенергия. Същевременно бяха направени предложения, свързани с въведеното в проекта понятие „агрегатор на група от обекти“ като нов търговски участник, искане КЕВР да одобрява не само Правилата за работа на БНЕБ, но и прилаганите от борсата тарифи, както и Правилата за провеждане на търгове за студен резерв.

В отговор на поставени на обсъждането въпроси експерти от работната група  уточниха, че липсва законова възможност регулаторът да одобрява тарифите, прилагани от БНЕБ, а въвеждането на някои нови дефиниции е в резултат на прякото действие на европейски регламенти в националното законодателство. Пояснено беше също, че КЕВР ще приема Правилата за работа на БНЕБ след провеждане на обществено обсъждане, на което заинтересованите страни ще имат възможност да изразят позициите по предлаганите текстове.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат свои писмени становища по проекта за изменение на ПТЕЕ. Регулаторът ще се произнесе мотивирано по тях в окончателното си решение на закрито заседание на 9.01.2020 г.

Комисията проведе и открито заседание, на което беше обсъден доклад на работната група във връзка с постъпило заявление от „ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг“ ЕАД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант и изменение и допълнение на лицензия, както и друго заявление от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант и прекратяване на лицензия. Регулаторът ще излезе с решение по тези заявления на закрито заседание, което е насрочено за 5.12.2019 г.

В съответствие с изискванията за прозрачност на дейността на държавните институции общественото обсъждане и откритото заседание бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.