Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА


11.11.2019

КЕВР проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката /НЛДЕ/. В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектът на наредба и докладът бяха публикувани на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на КЕВР. Съгласно изискванията на Закона за енергетиката /ЗЕ/ Комисията отправи официални покани за участие в процедурата за обществено обсъждане към широк кръг заинтересовани лица. В обсъждането участваха представители на „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Енерго Про Продажби“ АД, Българска Газова Асоциация и „Овергаз Мрежи“ АД.

Промените в НЛДЕ произтичат от необходимостта за нейното привеждане в съответствие с измененията и допълненията в ЗЕ от 08.10.2019 г. С проекта на Наредба за изменение и допълнение на НЛДЕ са допълнени нормите, отнасящи се до лицензирането от КЕВР на дейностите в енергетиката, като е добавена дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“. Регламентирани са и изискуемите данни и документи, които следва да се приложат към заявлението за лицензиране, с оглед установяване дали определено лице отговаря на изискванията по ЗЕ за издаване на лицензия за организиране на борсов пазар на природен газ. Извършени са и промени в съответствие със ЗЕ, които касаят компетентния съд, пред който подлежат на обжалване решенията на Комисията.

Привеждането на подзаконовите нормативни актове по прилагането на ЗЕ в съответствие с него следва да стане в срок до два месеца от влизането на закона в сила.

Участниците в общественото обсъждане изтъкнаха, че приемат без възражения представения проект за изменение на НЛДЕ, който въвежда в подзаконова нормативна уредба извършените промени в Закона за енергетиката.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане и други заинтересовани лица могат да внесат в Комисията писмени становища по проекта за нормативен акт. Заседанието на КЕВР, на което ще бъдат приети промените в Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, ще се проведе на 5.12.2019 г.

В изпълнение на провежданата политика за публичност и прозрачност общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на Комисията.