ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ


04.11.2019

КЕВР проведе и публична консултация по Проект на Споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ

КЕВР проведе в пълен състав обществено обсъждане по внесения от „Булгартрансгаз“ ЕАД проект на Платформа за търговия с природен газ и на изготвения в тази връзка доклад на работната група. В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектът на платформата за търговия и докладът бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР. Процедурата за обществено обсъждане беше проведена съгласно Закона за енергетиката с участието на заинтересовани лица - „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, Българска асоциация Природен газ, Българска газова асоциация, БФИЕК и БТПП.

Съгласно промените в Закона за енергетиката от 8.10.2019 г. енергийният регулатор одобрява Платформа за търговия с природен газ по предложение на оператора на газопреносната мрежа. Според изискванията на Регламент (ЕС) № 312/2014 за  установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи, за възлагането на поръчки за краткосрочни стандартизирани продукти операторът на преносната система  търгува на платформа за търговия, се посочва в доклада на работната група. Платформата трябва да отговаря на определени критерии –  осигуряване на достатъчна поддръжка през целия газоден за ползвателите на мрежата и за операторите на преносни системи; осигуряване на прозрачен и недискриминационен достъп;  предоставяне на услуги при условия на равнопоставеност; осигуряване на анонимност на търговията до сключването на сделка; предоставяне на всички търговски участници на подробна информация за текущите оферти за покупка и продажба. В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) №312/2014 операторът на газопреносна мрежа - „Булгартрансгаз“ ЕАД, е определил платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за съответстваща на изискванията и критериите на Регламента. 

Многостранната платформа е онлайн базирана и съдържа основни раздели с индивидуални функционалности: платформа за търговия, управление на риска, пазарни данни, преглед на сделката, както и администриране от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. На нея  ще се осъществява двустранна търговия между пазарните участници, включително „Булгартрансгаз“ ЕАД, на краткосрочни стандартизирани продукти - в рамките на следващия час; в рамките на деня; продукт за ден напред/уикенд/отделен ден/празнични дни и времеви продукти. Всички търгувани продукти на платформата за търговия са с режим на непрекъсната търговия, при минимален размер на сделката – 1 MWh/h, с точки на доставка - виртуалната търговска точка (ВТТ) национална газопреносна мрежа, ВТТ газопреносна мрежа за транзитен пренос и всички локални точки (по инициатива на „Булгартрансгаз“ ЕАД).

Въвеждането на платформата се предвижда да бъде поетапно, чрез разработване и пускане в действие на пакети от услуги: търговски пакет (първоначален пакет), втори пакет (включващ всичко, освен управление на риска и докладване по Регламент № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия), пакет за управление на риска и за докладване.

В доклада се посочва, че с оглед на предвидените функционалности на платформата за търговия тя отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 312/2014 относно съдържанието на уведомлението за сделка, на режима на непрекъснато търгуване на краткосрочни стандартизирани продукти, предоставяне на достатъчно сведения на търговските участници за потвърждаване на сделката след нейното сключване, подаване на уведомления за сделка и сведения за изменението на пределната покупна цена и пределната продажна цена след всяка сделка до оператора на газопреносната система.

Към заявлението на „Булгартрансгаз“ ЕАД за проект за Платформа за търговия с природен газ са представени Правила за работа на платформата за търговия на природен газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, които съгласно Регламент (ЕС) № 312/2014 и Закона за енергетиката не подлежат на одобрение от КЕВР. В тях се уреждат критериите за членство за търговия на платформата и реда за приемане на членове, изискванията за технически достъп, условията и реда за търгуване на платформата за търговия и пазарната зона, както и отношенията между членовете и между членовете и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.

Участниците в общественото обсъждане заявиха, че обсъжданият проект е важна стъпка за либерализацията на пазара на природен газ, но подчертаха, че проектът на Платформа за търговия с природен газ е нова материя с повишена сложност и съдържа редица неизяснени въпроси, които се нуждаят от допълнително уточняване. Прието беше направеното предложение през следващите дни „Газов Хъб Балкан“ ЕАД да организира разяснителна дискусия със заинтересованите страни, като с това те бъдат подпомогнати в изготвянето на техните писмени становища по проекта. Представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД подчертаха, че в проекта на платформа за търговия са изпълнени изискванията на европейския регламент по отношение на задължителните функционалности, осигуряването на недискриминационен достъп на участниците и анонимност на търговията. От страна на работната група, изготвила доклада, беше посочено, че предложеният проект е в изпълнение на последните промени в Закона за енергетиката.

Съгласно изискванията на Закона за енергетиката КЕВР проведе и публична консултация по Проект на Споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ. В нея се включиха участниците в общественото обсъждане на Платформата за търговия с природен газ, както и изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов.

В доклада се посочва, че внесеният от „Булгаргаз“ ЕАД проект на Споразумение предвижда общественият доставчик да предлага за продажба на организирания борсов пазар на природен газ съответните количества природен газ, определени в Закона за енергетиката. От дружеството се предлага природният газ да бъде освобождаван на търгове под формата на годишни и месечни договори за доставка на природен газ при следните основни параметри на продуктите: предлагани количества по лотове; период, начална дата, профил, място и цена на доставката. Предлагането на продуктите се планирано да се осъществява чрез провеждане на два търга за освобождаване на природен газ за покупка от крайни снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на Република България, както и последващи търгове с участие на клиенти във и/или извън страната. В проекта на Споразумение е предвиден график за провеждане на търговете за първата година на програмата за освобождаване. За всяка следваща година операторът на борсовия пазар след съгласуване с обществения доставчик публикува  на интернет страницата си календара на търговете. Общественият доставчик предвижда началната цена на последващите търгове да е по-висока от началната цена на последния проведен търг за освобождаване. Регламентирана е актуализация на всяко тримесечие на цената, по която се урежда покупката, при отчитане изменението на разходите на обществения доставчик, формиращи началната цена. За всеки месец от периода на физическа доставка се прилага съответната актуализирана цена, като към нея се добавя получената надбавка в рамките на търга.

В доклада е аргументирана необходимостта от промяна в отделни текстове на проекта на Споразумение на „Булгаргаз“ ЕАД. В тази връзка предвид чл. 21, ал. 1, т.43 от Закона за енергетиката, според който КЕВР одобрява предложеното от обществения доставчик споразумение за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ  или го изменя, или изисква изменението му в определен срок, предложеният от обществения доставчик проект на споразумение е изменен. В тази връзка на публична консултация е подложен проект на изменено Споразумение за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ.

По отношение ценовите механизми за освобождаване, включително за началната цена на търга, не са предвидени правила, въз основа на които те да бъдат определяни по вид и размер, се посочва в доклада. По отношение на предвиденото от обществения доставчик правило началната цена на последващите търгове да е по-висока от началната цена на последния проведен търг за освобождаване с цел равнопоставеност на всички участници в различните търгове, ценовите механизми на същите следва да са еднакви. За да се гарантира правилното функциониране на газопреносната система предложеното от обществения доставчик споразумение за освобождаване следва да се допълни с процедура по заявяване на закупени количества природен газ и балансиране. С цел избягване на договорно претоварване, в споразумението е необходимо да бъде предвиден ред за освобождаване на капацитет на изходни точки от газопреносната мрежа. Като друга необходима промяна в доклада се отчита и внасянето на допълнения в Споразумението, които да включват правила относно докладване по Регламент № 1227/2011, контрол по изпълнение на условията на споразумението от страна на КЕВР, както и преразглеждане на условията на Споразумението.

 В рамките на следващите две седмици участниците в общественото обсъждане и други заинтересовани лица могат да внесат в Комисията писмени становища.

КЕВР ще проведе заседание за одобряване на Платформата за търговия с природен газ и определяне на оператор на платформа за търговия, както и за одобряване на Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ на 29.11.2019 г.

В изпълнение на провежданата политика за публичност и прозрачност общественото обсъждане и публичната консултация бяха излъчени онлайн на интернет страницата на Комисията.