ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № 2 ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ


30.10.2019

КЕВР проведе обществено обсъждане на доклад на работната група по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ /НРЦПГ/.В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектът и докладът бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации. От поканените от Комисията заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката в общественото обсъждане участваха представители на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Българска асоциация Природен газ, Българска газова асоциация, „Балкан газ 2000“ АД, „Овергаз Мрежи АД и БФИЕК. В изпълнение на провежданата политика за публичност и прозрачност общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на Комисията.

Измененията в Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ произтичат от приетите промени в Закона за енергетиката от 8.10.2019 г., с които се създават предпоставки за повишаване на конкуренцията и постигане на ликвидност на организирания борсов пазар на природен газ. Съгласно промените в закона всички нормативни актове по неговото прилагане трябва да се приведат в съответствие в срок до два месеца от влизането му в сила. Причините за измененията в НРЦПГ са свързани с промяната в разпоредби, отнасящи се до регулирането на цените на природния газ, а именно промяна на субектите, на които общественият доставчик продава природен газ по регулирана цена, както и въвеждането на нови задължения на обществения доставчик. С предложените изменения се цели да бъдат прецизирани и допълнени нормите, въз основа на които се формират и утвърждават цените на природния газ, както и да се постигне справедливо разпределяне на разходите на обществения доставчик между всички негови клиенти, независимо от това дали купуват природен газ на регулирания пазар или по свободно договорени цени – по двустранни договори или във връзка с изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ.

Участниците в общественото обсъждане поставиха някои въпроси, свързани с необходимостта от прецизиране на отделни текстове в предлагания нормативен акт и възможни неблагоприятни последици след влизането в сила на законовите промени от 1.01.2020 г. Представителят на БФИЕК предложи пазарните участници да излязат на свободния пазар на природен газ от 1.04. следващата година.  От страна на работната група, изготвила доклада, беше посочено, че измененията в НРЦПГ имат за цел привеждане на наредбата в съответствие с промените в Закона за енергетиката, които влизат в сила от 1.01.2020 г. В тази връзка обстоятелството, че процедурата по утвърждаване на цени на обществения доставчик за първо тримесечие на 2020 г. се провежда през м. декември т.г., налага промените в НРЦПГ да бъдат приети преди началото на периода. 

В рамките на следващите две седмици участниците в общественото обсъждане и други заинтересовани лица могат да внесат в Комисията писмени становища по обсъждания проект. КЕВР ще проведе заседание за приемане на измененията в Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ на 27.11.2019 г.