Новини

Доц. ИВАН ИВАНОВ: „20-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КЕВР Е ПОВОД ЗА РАВНОСМЕТКА И ОСНОВА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ РЕШЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“


10.09.2019

Юбилеят на КЕВР беше отбелязан с валидиране на пощенска марка и специален печат

„Изминалите 20 години от създаването на Комисията за енергийно и водно регулиране утвърдиха българския регулатор като значима институция, която с цялата си дейност се стреми да отговори на високите очаквания на българското общество. Обръщайки се във времето назад ние правим равносметка на постигнатото и сме готови да отговорим на новите предизвикателства, които стоят пред нас“. Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на тържественото честване на юбилея на Комисията, която е създадена с Постановление № 181 на Министерския съвет от 10.09.1999 г. На тържеството присъстваха членовете от сегашния състав на КЕВР, заместник-председателят на Комисията по енергетика Димитър Бойчев, представители на Министерството на енергетиката, служители от администрацията на регулатора.

В приветственото си слово доц. Иван Иванов изрази благодарност към предишните състави на Комисията и към служителите в администрацията, които са допринесли за професионализма и авторитета на регулатора. Подчертано беше, че през последните четири години КЕВР се утвърди като колегиална  институция, която в дейността си отстоява последователно принципите на законността, икономическата обоснованост, прозрачността и защитата на обществения интерес, като не допуска политическа и корпоративна намеса.  „Комисията даде своя принос за решаването на няколко основни задачи пред българската енергетика – преодоляване на финансовия колапс, създаването на нормативната основа за работата на Българската независима енергийна борса като мотор на либерализацията на електроенергийния пазар на едро, подкрепа на процеса на диверсификация на доставчиците на природен газ“, заяви  доц. Иван Иванов. В това отношение беше подчертано значението на цялостната дейност на регулаторния орган през изминалите 20 години, свързана с приемането на регулаторната база, изработваните методики и правила и приеманите решения.

Спирайки се на предстоящите предизвикателства доц. Иван Иванов посочи, че регулаторът е призван да завърши процеса на пълната либерализация на електроенергийния пазар, с фокус върху защитата на енергийно уязвимите потребители, както и да окаже регулаторна подкрепа на важната реформа във ВиК сектора. Той изтъкна също ролята на КЕВР за недопускане на злоупотреби на пазара на енергия (електроенергия и природен газ), както и за ускорено създаване на нормативната база за свързване на българския пазар на електроенергия и природен газ с регионалните пазари. Регулаторът ще продължи и активното международно сътрудничество и предприема практически стъпки за ускоряване на регионалното сътрудничество в регулаторната сфера, доказателство за което е създаденият по инициатива на КЕВР Балкански Консултативен форум, чийто председател през първата му година е българският регулатор, подчерта председателят на Комисията.

В заключение доц. Иван Иванов заяви, че важна роля за постигнатите резултати има установеното сътрудничество и взаимодействие на Комисията с държавните институции и с всички заинтересовани страни - Комисията по енергетика и другите парламентарни комисии, с Министерство на енергетиката, с МРРБ и с МОСВ.

В приветствието си към участниците в тържеството заместник-председателят на Комисията по енергетика Димитър Бойчев оцени мандата на сегашната Комисия като знаков по отношение на настъпилите промени в енергийния и водния сектор и за утвърждаване на справедливи и балансирани цени на услугите. Изразена беше увереност, че регулаторът ще продължи да бъде авторитетна и независима институция, която работи в полза на цялото общество.

От името на Министерството на енергетиката Комисията беше отличена с Почетен плакет. Поздравителни адреси по повод на годишнината бяха получени от парламентарната Комисия по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление, от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, от Министъра на околната среда и водите, от АЕЦ Козлодуй, от ЕСО, от „Енерго Про“ и др.

На тържественото честване беше валидирано специално пощенско-филателно издание – пощенска марка и специален пощенски печат, посветени на 20-годишнината на регулатора. В церемонията по валидирането участваха изпълнителният директор на „Български пощи“ ЕАД Деян Дънешки, председателят на КЕВР и авторът на художествения проект Жаклина Симова. Пощенската марка, която от днес официално се пуска в употреба у нас и в чужбина, е с тираж 7000 бр. и   номинал от 1.00 лв.

На тържественото честване беше представено и юбилейно печатно издание по повод 20-та годишнина на Комисията, посветено на създаването на регулаторния орган, неговите функции и дейност, законови правомощия и актуални приоритети в различните сектори. Изданието съдържа информация и за въведените от регулатора електронни услуги като съвременна форма на комуникация с потребителите, за международна дейност на Комисията и за взаимодействието на институцията с медиите и с гражданското общество.