Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ІV –ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г.


20.09.2019

На открито заседание КЕВР обсъди доклад на работната група във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени за ІV тримесечие на 2019 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора, а откритото заседание беше излъчено онлайн.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита условията, залегнали в действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт",  промените в курса на щатския долар спрямо лева, калоричността и количествата природен газ за съответното тримесечие. Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

Съгласно ценообразуващата формула по договора с ООО "Газпром экспорт" се отчита движението на световните пазари на цените на алтернативните на природния газ горива - мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1%, за предходните 9 месеца преди прилагането на цените. През IV тримесечие на 2019 г. осреднените цени на алтернативните горива, които ще формират доставните цени на природния газ, са с около 2% по-ниски от осреднените доставни цени за III тримесечие на 2019 г., сочат разчетите на „Булгаргаз“ ЕАД. Отчетена е и промяната в осреднения валутен курс на лева към щатския долар, съпоставен с валутния курс за предходния ценови период. За периода от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цени (18.07.2019 г. – 31.08.2019 г.), курсът е нараснал с 0,47%.

За IV тримесечие на 2019 г. общото заявено от дружеството количество природен газ за доставка от внос по договора с ООО „Газпром экспорт” и добив от ПГХ „Чирен“ за ІV тримесечие е 9 507 373 MWh.

Сред ценообразуващите фактори за ІV тримесечие е отчетено и изменението на транзитната такса за пренос на природен газ през територията на Република Румъния за Република България. Съгласно анализите на „Булгаргаз” ЕАД за този период прогнозните разходи за пренос през Румъния се очаква да бъдат със 116,39% по-високи спрямо предходното тримесечие.

Цената на природния газ за IV тримесечие на 2019 г. да бъде в размер на 44,85 лв./MWh(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е намаление с 0,05 лв./MWh или с 0,11%, в сравнение с действащата цена за IІІ-то тримесечие на 2019 г., се посочва в доклада на работната група, изготвен въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел.

Предложената от заявителя цена от 44,85 лв./MWh лв. за продажба на природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа включва компонента по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка“ в размер на 0,69 лв./MWh, която е 1,5599% от ценовата компонента – цена на входа на газопреносната мрежа, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ в размер на 0,13 лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

От страна на заявителя в откритото заседание участва началникът на управление „Лицензионна дейност“ в „Булгаргаз“ ЕАД г-н Иван Иванов. Той заяви, че докладът на работната група обективно отразява информацията, свързана с образуването на цената на природния газ за ІV тримесечие и дружеството го приема изцяло. В заседанието участва и представителят на обществената организация "Граждански контрол" инж. Огнян Винаров, който настоя за по-голямо намаление на цената на природния газ.  

В срок до 24.09.2019 г. всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища във връзка с констатациите и изводите в доклада.

Окончателното решение на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за ІV тримесечие на 2019 г. ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 30.09.2019 г.