Новини

ПОКАНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ


25.07.2019

Покана за обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „В и К” АД, гр. Ловеч и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „В и К” АД, гр. Ловеч:

На 01.08.2019 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „В и К” АД, гр. Ловеч и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „В и К” АД, гр. Ловеч

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, общински съвет, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „В и К” АД, гр. Ловеч и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „В и К” АД, гр. Ловеч е публикуван на интернет страницата на КЕВР.


Покана за обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград:

На 01.08.2019 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, общински съвет, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград е публикуван на интернет страницата на КЕВР.