Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ІІІ –ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г.


25.06.2019

На открито заседание КЕВР обсъди доклад на работната група във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени за ІІІ тримесечие на 2019 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора, а откритото заседание беше излъчено онлайн.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита условията, залегнали в действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт",  промените в курса на щатския долар спрямо лева, калоричността и количествата природен газ за съответното тримесечие. Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества. Съгласно ценообразуващата формула по договора с ООО "Газпром экспорт" се отчита движението на световните пазари на цените на алтернативните на природния газ горива - мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1%, за предходните 9 месеца преди прилагането на цените. При определяне на очакваните доставни цени е взета предвид и динамиката на цените на алтернативните горива на международните пазари. В резултат на това през III тримесечие на 2019 г. очакваните доставни цени на природния газ са с около 1,7% по-ниски от доставните цени, прилагани през II тримесечие на 2019 г. Отчетена е и промяната в осреднения валутен курс на лева към щатския долар, съпоставен с валутния курс за предходния ценови период. За периода от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цени (17.04.2019 г. – 31.05.2019 г.), курсът е нараснал с 1,6%. Заявеното от „Булгаргаз“ ЕАД количество природен газ за доставка от внос за III тримесечие на 2019 г. е 5 503 905 MWh които са формирани по договор с ООО „Газпром экспорт” и по договор с „Kolmar NL B.V.“. Съгласно сключения договор за покупко-продажба на природен газ между „Kolmar NL B.V.“ и „Булгаргаз” ЕАД договорената доставна цена е по-ниска от очакваната цена по договора с ООО „Газпром экспорт”, което е отчетено при определяне на продажната цена на природния газ за III тримесечие на 2019 г.

Цената на природния газ за IIІ тримесечие на 2019 г. да бъде в размер на 44,90 лв./MWh лв. (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което представлява намаление с 0,27 лв./MWh или с 0,60% в сравнение с действащата цена за IІ-то тримесечие на 2019 г., се посочва в доклада на работната група, изготвен въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел. Предложената цена от 44,90 лв./MWh лв. за продажба на природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа включва компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 0,80 лв./MWh, което е  1,8110%  от цената на входа на газопреносната мрежа, както и компонента "задължение към обществото" по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ от 0,13 лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземно газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

На проведеното открито заседание участваха представители на заявителя "Булгаргаз" ЕАД и на Движение „Граждански контрол“. Ръководителят на управление „Лицензионни дейности“ в газовото дружество Иван Иванов посочи, че приема изцяло доклада на работната група, както и че  цената на природния газ за ІІІ тримесечие е изчислена при стриктно спазване на нормативните изисквания и на договорите с доставчиците.

В срок до 17 часа на 25.06.2019 г. участниците в откритото заседание могат да внесат писмени становища във връзка с констатациите и изводите в доклада.

Окончателното решение на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за ІІІ тримесечие на 2019 г. ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 28.06.2019 г.