Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ : „ЦЕНОВИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИЯ РЕГУЛАТОР СА ИЗЦЯЛО В ПОСОКА НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ПРОМЕНИ И ДОПРИНАСЯТ ЗА ПО-НАТАТЪШНАТА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА И ЗА НЕГОВАТА РЕГИОНАЛНА СВЪРЗАНОСТ“


06.06.2019

„Енергетиката и индустрията имат ключова роля за решаване на проблемите, свързани с климатичните промени и за постигане целите за нисковъглеродна енергетика.   На дневен ред са структурни и технологични промени и нововъведения в енергийния сектор, което издига ролята на регулаторната дейност за стимулиране на процеса на пълна либерализация на пазара на електроенергия и ускорено изграждане на регионален електроенергиен пазар“. Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на откриването на конференцията "Индустрия, енергетика, климат  2019", организирана от индустриалния клъстер "Средногорие". В трите тематични сесии - „Политики, стратегии и регулации“, „Инфраструктура, климат и инвестиции“ и „Пазари, услуги и решения“ участваха представители на институции, енергийни компании, АУЕР, БФИЕК,  индустриални предприятия, висши училища , секторни асоциации и др.

В презентацията си, посветена на регулаторните решения на КЕВР в контекста на промените в Закона за енергетиката, доц. Иван Иванов посочи, че ликвидността и прозрачността са основни характеристики на свободния енергиен пазар и без тях е невъзможна интеграцията ни в регионалните енергийни пазари. Според него пътят към либерализация на електроенергия пазар няма алтернатива и този процес ще завърши до няколко години. Спирайки се на акцентите в проекта за ценово решение на КЕВР за периода 1.07.2019 - 30.06.2020 г. той изтъкна, че регулаторът изпълнява стриктно изискванията, залегнали в последните промени в Закона за енергетиката от 8.05. т.г. Те са свързани с излизането на енергийната борса на всички производители на електрическа енергия с инсталирана мощност от 1 MW до 4 MW, за които се въвежда прогнозна пазарна цена и договор за компенсиране с премия – за 12 дружества ВЕКП с обща инсталирана мощност 27,6 MW и за 360 ВЕИ производители с мощност 723 MW. В резултат на това ликвидността на енергийната  борса ще се увеличи на годишна база с допълнителни 1,5 ТWh, което е фактор за недопускане на резки отклонения в борсовите цени на електроенергията, заяви председателят на КЕВР.  Посочено беше, че в проекта за ценово решение е приложено и другото законово изискване  -  въвеждане от регулатора на прогнозна месечна разполагаемост, позволяваща планиране на количеството електроенергия за регулирания пазар и по-голяма яснота за свободните количества на производителите за борсовия пазар.

Пред участниците във форума председателят на КЕВР доц. Иванов посочи, че в проекта за цени на енергийната услуга през следващия регулаторен период като цена на енергийната компонента е заложена прогнозна цена на базов товар в размер на 89 лв./ MWh. В сравнение с досегашната цена ръстът е с 27%, което е резултат от нарастването на цената на въглеродните емисии. Незначителни са промените в цените на мрежовите услуги за крайните клиенти, докато същевременно рязко спада цената на такса „Задължение към обществото“ – от 36,75 лв./ MWh на 20,49 лв./MWh. За потребителите на регулирания пазар регулаторът предвижда увеличението на крайните цени да бъде в рамките на годишната инфлация – около 3,5 %, посочи ръководителят на регулатора.

Сред другите важни законови промени, насочени към завършване на процеса на пълна либерализация на електроенергийния сектор, председателят на КЕВР очерта  въвеждането на конкурсното начало при включване на нови производители с ВЕКП с преференциални цени, поставянето на интелигентни измервателни системи и освобождаване от такса „задължение към обществото“ за енергия от ВЕИ централи, доставена чрез директен електропровод. Подчертано беше, че  преференциалните цени са пречка за либерализацията на пазара и по тази причина в европейското законодателство от 1.01.2017 г. е залегнало ограничението дружествата да могат да кандидатстват за преференциални цени единствено след тръжни процедури. Целта на това изискване е да не се допусне надхвърляне на общия размер на преференциалното ценово подпомагане. Законовите промени предвиждат и премахване на заплащането за достъп и пренос до/през националната електропреносна мрежа при износ на електроенергия и отпадане на входната такса от 5% при внос на електроенергия. По този начин отпадат редица пречки, които досега възпрепятстват ускореното изграждане на регионален електроенергиен пазар, заяви доц. Иванов.

В заключение на своето изказване на конференцията председателят на КЕВР потвърди волята на регулатора да бъде активен участник в реформирането на българския електроенергиен пазар. Потвърдено беше, че със своята дейност Комисията ще подкрепя последователно процеса на  пълна либерализация на пазара на основата на ясни правила и на нормативна база, отговаряща на всички европейски регламенти и директиви в енергийния сектор. Представена беше Пътна карта за либерализацията на пазара, в която основен акцент е приемането на нова енергийна стратегия, очертаваща  фундаменталната визия за развитието на българската енергетика през следващите десетилетия. Като задължителни елементи в нея бяха посочени също предоговарянето на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, както и приемането на мерки за защита на енергийно уязвимите потребители. „Успехът на либерализацията на пазара е невъзможен без практическо прилагане на пакет от мерки на държавата за защита на тези групи потребители, каквато е практиката в страните от ЕС. По този начин ще бъде гарантирано, че трансформацията на пазара ще премине без социални сътресения“, каза доц. Иван Иванов. Според него е необходимо законодателят да предвиди срок за излизането на всички небитови клиенти на свободния пазар и за отпадането на регулираните цени за битовите потребители.