Новини

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЕВР ЗА 2018 г.


30.05.2019

С 94 гласа "за", 29 - "против" и петима "въздържали се" Народното събрание прие Годишния доклад за дейността на Комисията по енергийно и водно регулиране за 2018 г. Официалният отчет за работата на регулатора се одобрява ежегодно от законодателния орган, след предварително обсъждане в парламентарната Комисия по енергетика. На пленарното заседание присъстваха председателят на КЕВР доц. Иван Иванов, членовете на регулатора Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова, Георги Златев, Александър Йорданов и Владко Владимиров.

В хода на дебатите по доклада председателят на Комисията доц. Иван Иванов подчерта, че в своите решения регулаторът ще продължи да отстоява обществения интерес. Отчитайки нивото на доходите на българските граждани през 2018 г. КЕВР не е допуснала резки изменения на цените на електроенергията, природния газ и топлинната енергия като същевременно е приемала решения, които да гарантират нормалната работа на енергийните дружества. Изтъкнато беше, че в своите ценови решения Комисията спазва изискванията на ЕК като се ръководи от принципите за прозрачност и балансираност, което гарантира устойчивостта на енергийна система, без да се допускат фалити на енергийни дружества.

Пред депутатите в пленарната зала председателят на КЕВР подчерта, че цените на енергийните услуги за крайните потребители у нас във все по-голяма степен ще зависят от външни за страната ни фактори, каквито са цената на въглеродните емисии, конфликтите в страните, производители на суров петрол, цената на природния газ и др. Според него причината за това е все по-тясната обвързаност на България с регионалния и европейския енергиен пазар и спазването на насоките и поставените цели за развитие на енергетиката в ЕС през следващите десетилетия. Това налага да бъдат отчитани всички фактори, които оказват влияние и те неизбежно имат своята все по-силна проекция и у нас, заяви доц. Иванов. Той подчерта също, че дейността на регулатора е фокусирана основно върху регулаторната подкрепа за модернизацията на електроенергийния и газовия пазар, тъй като това доближава страната ни към целта да бъде пълноправен участник в обединен регионален енергиен пазар и в перспектива – в европейския енергиен пазар.