Съгласувателна таблица на постъпилите предложения и възражения по проекта на Правила за измерване на количеството електрическа енергия с обосновка за неприетите предложения, приета от КЕВР с решение по т. 1 от Протокол №67 от 24.04.2019 г.


24.04.2019

Съгласувателна таблица на постъпилите предложения и възражения по проекта на Правила за измерване на количеството електрическа енергия с обосновка за неприетите предложения, приета от КЕВР с решение по т. 1 от Протокол №67 от 24.04.2019 г.