С Протоколно Решение № 32 от 28.02.2019 г. по т. 10 на Комисията са одобрени актуализирани образци на заявления


01.03.2019

С Протоколно Решение № 32 от 28.02.2019 г. по т. 10 на Комисията са одобрени актуализирани образци на заявления, разработени на основание чл. 3, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, чл. 41, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, чл. 27, ал. 1 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 24, ал. 1 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Актуализирането на образците на заявления се налага за изпълнение на Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, Общия регламент относно защитата на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, т. нар. GDPR), Закона за защита на личните данни, Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Наредбата за административно обслужване при предоставянето на услуги в първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет, както и във връзка с внедряването на Единния портал за предоставяне на информация и услуги, предоставяни от КЕВР, и оптимизиране на документооборота в администрацията.

С предлаганите промени в образците на заявления се провежда концепцията за облекчаване на енергийните предприятия и потребителите на административни услуги на КЕВР чрез намаляване на административния натиск към заявителите за представяне (събиране) на документи и информация, с които административният орган вече разполага или може служебно да се снабди чрез съответните публични регистри или интернет сайтове на съответните ведомства, както и принципите, установени на общностно ниво, при обработка на личните данни и електронизацията на административните дейности и услуги.

Актуализирани образци на заявления