ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


21.02.2019

 

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открити заседания за разглеждане на доклади на работните групи във връзка с подадени заявления от енергийни дружества за изменение и за продължаване срока на лицензии. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладите бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията. В заседанието участваха представители на ръководствата на трите енергийни дружества.

На първото открито заседание Комисията разгледа доклада на работната група по заявлението на „Топлофикация София“ ЕАД за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. Искането е внесено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, във връзка с въвеждането в експлоатация на турбогенератор № 4 (ТГ 4) в ТЕЦ „София Изток“. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ списъкът и описанието на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност е приложение към издадената лицензия и всяко актуализиране на приложението поради въвеждане в експлоатация на нови мощности изисква нейното изменение. Въвеждането в експлоатация на ТГ 4 в ТЕЦ „София Изток“ няма да измени текстова част на лицензията, а ще доведе единствено до актуализиране на приложението с описание на техническите и технологични характеристики на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност.

Изграждането на ТГ № 4 е в изпълнение на инвестиционната програма на „Топлофикация София” ЕАД, която е одобрена от КЕВР  през 2015 г., с цел да бъдат постигнати критериите на комбинираното високоефективно производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „София Изток”. Новата турбина ще замести по-ниско ефективна мощност и ще намали с над 10% разходите за първично гориво, при относително запазване на приходите от електрическа енергия, се посочва в доклада на работната група. Промяната на типа на турбината ще доведе и до повишаване на дела на произведената топлинна енергия по комбиниран начин, ще увеличи инсталираната електрическа мощност и ще намали собствените нужди от електрическа енергия и количеството на генерираните емисии парникови газове. С въвеждането в експлоатация на новия ТГ 4 в ТЕЦ „София Изток” общата инсталирана електрическа мощност се променя от 126 MW на 166,849 MW, а общата инсталирана топлинна мощност - 1 872 MW, остава непроменена. На откритото заседание изпълнителният директор на „Топлофикация София“ ЕАД Кремен Георгиев заяви, че дружеството няма възражения относно изводите и констатациите в доклада на работната група.

Ръководството на „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД приема изцяло доклада на работната група във връзка с подаденото от дружеството заявление за продължаване срока на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“, заяви на второто открито заседание изпълнителният директор Радослав Славов. Сегашната лицензия е със срок до 2019 г. като е поискано  тя  да бъде продължена с 10 години. След извършения правен, икономически и технически анализ и след проучване на представения бизнес план за периода 2019-2023 г. експертите на КЕВР констатират, че „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД притежава технически възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря на условията да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“. В съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 1 от Закона за енергетиката дружеството е депозирало проект на Правила за работа с клиенти, с които се уреждат реда и сроковете за разглеждане на подадените жалби, сигнали и предложения.   

На третото открито заседание Комисията обсъди доклад по заявление на „ЧЕЗ“ а.с. за продължаване срока на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“.  Лицензията на дружеството изтича през тази година и искането е тя да бъде подновена за нов 10-годишен срок. След извършения правен, икономически и технически анализ, е установено, че „ЧЕЗ“ а.с. разполага с финансови и технически възможности, с организационна структура, материални и човешки ресурси за извършване на дейността, се посочва в доклада на работната група. Съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ заявителят е представил и бизнес план за периода 2019 г.–2023 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети. Към документацията по заявлението е приложен и проект на Правила за работа с клиенти, уреждащи процедурите по разглеждане на подадените жалби, сигнали и предложения. „ЧЕЗ“ а.с. приема изцяло изводите в доклада на работната група, заяви на заседанието  пълномощникът на дружеството Атанас Димов.

Окончателни решения по заявленията на Топлофикация София“ ЕАД, на „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД и на  ЧЕЗ“ а.с.  КЕВР ще вземе на заседанието си на 28.02.2019 г.

Откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.