Съобщение във връзка със заплащаната годишна лицензионна такса от всички лицензианти


15.02.2019

В изпълнение на чл. 29, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Ви уведомяваме, че в срок до 12.03.2019 г. следва да представите в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) справка за определяне на годишната лицензионна такса за 2019 г., попълнена в съответствие с публикуваната такава в раздел Тарифи.

Напомняме Ви, че съгласно чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕ, енергийните предприятия са длъжни да предоставят на Комисията годишните си финансови отчети, включително приложенията към тях, както и отчетна информация по видове дейности.

Съгласно чл. 3, ал. 7 от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, първата вноска от дължимата годишна такса следва да бъде преведена по сметката на КЕВР до 31.03.2019 г. След тази дата върху дължимата сума се начисляват лихви.