КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИ ЦЕНИ НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


30.05.2017

На открити заседания КЕВР обсъди доклади на работни групи на регулатора във връзка с подадени заявления: от „Солвей Соди“ АД - за одобряване на бизнес план и за утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара и за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство; от „Брикел” АД, от „Топлофикация - Перник” АД и от „Топлофикация - Сливен” ЕАД - за изменение на действащите цени на произвежданите от тях електрическа и топлинна енергия.

       В съответствие с политиката на прозрачност, докладите на работните групи бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора, а откритите заседания бяха излъчени онлайн.

        „Солвей Соди“ АД приема изцяло изводите в докладите на работната група във връзка с предложения бизнес план, заяви упълномощеният представител на дружеството Радослав Горанов. Той подкрепи заключенията на експертите и по отношение на предложенията за цена на топлинна енергия и за преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство.

       Представителите на „Брикел” АД, на „Топлофикация-Перник” АД и на Топлофикация - Сливен” ЕАД изразиха несъгласие със заключенията в докладите на работните групи. Според експертите на регулатора, аргументите на трите дружества за извънредно увеличение на цените на произвежданата от тях електрическата енергия и топлинна енергия не могат да бъдат приети за обосновани, без да бъде извършен цялостен технико-икономически и финансов анализ на тяхното състояние, което е обект на извършвания регулаторен преглед. Представителите на дружествата отговориха и на допълнително поставени въпроси от членове на регулатора, свързани с оптималното управление на дружествата, условията по сключваните договори с доставчици на горива и др.

       До 31 май т.г. дружествата следва да внесат в писмен вид своите възраженията по докладите на работните групи, след което на закрито заседание на 2.06.2017 г. членовете на енергийния регулатор ще приемат проект на решение, по което ще бъде насрочено обществено обсъждане.