ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА НА „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ


03.01.2019

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открито заседание за разглеждане на доклад на работната група във връзка с подадено заявление от „ТЕЦ Марица 3“ АД за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на Комисията. В заседанието участва заместник-изпълнителният директор на топлофикационното дружество Стоян Тюйлиев.

Заявлението за промяна на лицензията на „ТЕЦ Марица 3“ АД е внесено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката. Мотивите за промяната на лицензията са свързани с плановете на дружеството да изведе от експлоатация генериращи мощности /два  парни котела/, се посочва в доклада на работната група. При отпадане на генериращи мощности, в съответствие с чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ  всяко лицензирано дружество е задължено да поиска изменение на лицензията си. Тъй като списъкът и описанието на обектите за осъществяване на лицензионната дейност е приложение към издадената лицензия, промяна в тях налага изменение и на лицензията. Текстовата част на лицензията на „ТЕЦ Марица 3“ АД остава непроменена и ще бъде актуализирано единствено приложението към нея, в което се описват техническите и технологичните характеристики на обектите.

След изваждането от лицензията на двете съоръжения общата инсталирана топлинна мощност в „ТЕЦ Марица 3“ АД се променя от 394 MWt на 378 MWt, а инсталираната електрическа мощност остава непроменена – 120 MWе, се посочва в доклада на работната група. Планираното извеждане от експлоатация на генериращите мощности няма да доведе до нарушаване на снабдяването на клиенти с топлинна енергия, тъй като дружеството няма такива. Същевременно изваждането от лицензията на двата парни котела няма да се отрази негативно върху финансовите показатели на „ТЕЦ Марица 3“ АД при осъществяване на лицензионна дейност.

На откритото заседание заместник-изпълнителният директор на дружеството заяви, че приема без възражения изводите и констатациите в доклада на работната група.

КЕВР ще вземе окончателно решение по внесеното от „ТЕЦ Марица 3“ АД  заявление за изменение  на лицензията за „производство на електрическа и топлинна енергия“ на заседание на 10.01.2019 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.