Новини

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ С ГОЛЯМО МНОЗИНСТВО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЕВР ПРЕЗ 2016 г.


02.06.2017

Независимият регулатор ще продължи да работи в защита на интересите на българските граждани и на българския бизнес, заяви председателят на КЕВР

Със 100 гласа „за“, 1 глас -„против“ и 26 гласа „въздържал се“, Народното събрание прие Годишния доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране през 2016 г. Официалният отчет на регулатора за основните направления в неговата работа се приема ежегодно от законодателния орган, след обсъждане в специализираната парламентарна комисия.

В своите изказвания народни представители от различни парламентарни групи дадоха висока оценка за работата на КЕВР и подчертаха, че приетите законови промени за гарантиране независимостта на регулатора са изиграли важна роля за безпристрастния и балансиран подход в неговите решения.

„С регулаторната си политика, основана на спазването на законността, икономическата логика и защита на обществения интерес, КЕВР е един от трите важни стълба на реформите в енергийния и във водния сектор. Благодарение на приетите законови промени от Парламента и на провежданата активна политика от Министерство на енергетиката, през 2016 г. регулаторът имаше значим принос за успеха на извършваните промени, насочени към повече пазарни отношения, икономическа ефективност и баланс на интересите на всички заинтересовани страни“. Това заяви председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов при обсъждането на Годишния доклад в пленарната зала, на което присъстваха и членовете на регулаторния орган.

Пред народните представители ръководителят на регулатора подчерта, че Комисията е изпълнила най-важните си задачи за 2016 г., с което е допринесла за утвърждаване на положителните тенденции за оздравяване и устойчиво развитие на българската енергетика. В приетите си решения регулаторът е съблюдавал стриктно принципите за законност, експертност и безпристрастност и през изминалия 2-годишен период не е бил подлаган на политически натиск. Неуспешни са били опитите на корпоративни среди да влияят върху вземаните решения и регулаторът е защитил своята независимост, отбеляза доц. Иван Иванов.

„Със своите решения регулаторът даде съществен принос за процеса на либерализация на електроенергийния и на газовия пазар у нас. През 2016 г. Комисията подкрепи с реални действия старта на БНЕБ като инструмент за прозрачна и справедлива борсова търговия“, заяви председателят на енергийния регулатор. Комисията прие нормативната база за въвеждане на различни сегменти на търговия, с което гарантира прилагането на справедливи принципи на ценообразуване. С успешното въвеждане на сегментите „търговия ден напред“ и „търговия по двустранни договори“ се създава реална възможност БНЕБ да участва в регионалната търговия на електрическа енергия, а през първите месеци на 2018 г. предстои да заработи и платформата за „търговия в рамките на деня“. Ръководителят на КЕВР припомни, че през изминалата година КЕВР прие и необходимата нормативна база, даваща възможност на малкия бизнес свободно да договаря доставки, както и да сменя доставчика си на електроенергия. С приетата от регулатора Инструкция и с въвеждането на стандартизираните товарови профили, от м.април 2016 г. битовите потребители безплатно могат да сменят своя доставчик на електроенергия и при заявено желание от тяхна страна, безпроблемно да се върнат отново на регулирания пазар. В сектор „Природен газ“, през 2016 г. Комисията е приела практически целия пакет от подзаконова нормативна уредба във връзка с либерализацията на газовия пазар, което е стъпка към регионалното обединение на пазарите.

Като едно от сериозните предизвикателства пред Комисията през 2016 г., доц. Иван Иванов посочи регулацията в сектор „ВиК услуги“. През 2016 г. Комисията е извършила анализ на внесените нови 5-годишни бизнес планове на над 50 ВиК дружества за регулаторния период 2017-2021 г. В активен диалог с тях в рамките на проведените работни срещи, са дадени конкретни указания на отстраняване на допуснати слабости и непълноти. В съответствие с изискванията на законодателството и на двете нови наредби за регулиране във водния сектор, са одобрени бизнес плановете и ценовите предложения на редица ВиК дружества. При окончателните си решения Комисията е съблюдавала стриктно изпълнението на заложените показатели за качество на ВиК услугите и спазването на прага на социална поносимост на цените, заяви ръководителят на регулатора.

В заключение, доц. Иван Иванов изрази благодарност за добрите оценки за дейността на КЕВР и за направените препоръки и изрази увереност, че със своите законодателни решения Народното събрание ще продължи да подкрепя усилията на независимия регулатор в защита на интересите на българските граждани и на българския бизнес.