КЕВР ИЗИСКА ОТ „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД ДА ИЗЯСНИ ПРИЧИНИТЕ И ДА ПРЕДПРИЕМЕ СПЕШНИ МЕРКИ ПО СИГНАЛИТЕ ЗА ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО В ГР.МАРТЕН И С.САНДРОВО, ОБЩИНА РУСЕ


12.09.2018

Във връзка с информации в регионални и национални медии за зачестили случаи на влошено качество на доставяната електрическа енергия на потребители в  гр. Мартен и с. Сандрово, община Русе, в изпълнение на своите контролни правомощия КЕВР предприе мерки за изясняване на случая. Според жителите на населените места „Електроразпределение Север” АД, на чиято обслужвана територия са населените места, в продължителен период от време е предоставяло некачествена услуга на своите абонати. Електрозахранването е било преустановявано многократно, в резултат на което са изгорели електроуреди на домакинства и са нанесени щети на местния бизнес.

В писмо на председателя на КЕВР до ръководството на „Електроразпределение Север” АД, на основание на чл. 54 от Наредба №3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, регулаторът изисква дружеството да предостави анализ на причините за нарушеното електроснабдяване и в краткосрочен план да предприеме конкретни мерки за тяхното отстраняване.  Копия на писмото са изпратени и до кметовете на гр. Мартен и с.Сандрово  - Димо Тонев и Божидар Стоилов.

За целите на започналата проверка електроразпределителното дружество трябва да монтира сертифицирани уреди за измерване качеството на доставяната електрическа енергия в точките на присъединяване на засегнатите от прекъсванията клиенти в гр. Мартен и с. Сандрово, за период не по-кратък от седем денонощия. На регулатора следва да бъде предоставена информация и за схемите на електрозахранването на имотите – подстанции, електропроводи средно напрежение, трафопостове и прилежащите им изводи от мрежа ниско напрежение. Справката трябва да включва и данни за всички ръчни и автоматични изключвания на съоръженията за едногодишен период, изготвена и проследима по данни от диспечерските дневници и дневниците за работа по съоръженията. КЕВР изисква „Електроразпределение Север” АД да предостави и копия на всички жалби и сигнали срещу чести изключвания на напрежението и/или изгорели електрически уреди за двугодишен период, предшестващ проверката, както и отговорите на тези жалби. В доклада на дружеството до КЕВР трябва да бъде направена оценка на моментното състояние на съоръженията за електрозахранване на имотите и доказателства за изпълнени мероприятия за едногодишен период, предшестващ проверката, както и за дейностите по тяхното поддържане - копия на документи от обходи, огледи, становища, предписания, протоколи за извършени ремонти, просеки и др., доказващи спазването на приложимата нормативна уредба при тяхната експлоатация.

След получаването на цялостната документация от „Електроразпределение Север” АД, КЕВР ще извърши анализ и при необходимост ще назначи проверка на място с цел да бъде установено изпълнението на лицензионните задължения на дружеството за осигуряване на качество на предоставяните услуги.

При всички постъпващи сигнали на граждани и медии за влошено качество на електрозахранването, в изпълнение на своята контролна дейност КЕВР ще прилага законовите си правомощия за защита на правата на изрядните клиенти на енергийните дружества. Според енергийния регулатор нарушеното електроснабдяване накърнява техните интереси и може до доведе до материални щети за тях, както и до неприемливи социални и здравни рискове. В тази връзка Комисията ще изисква енергийните дружества да изпълняват стриктно задълженията си по техните Общи условия за предоставяне на надеждна, непрекъсваема и качествена енергийна услуга на техните абонати.