ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА И ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕНИ НА „ВиК” ООД, ГР. ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.


05.09.2018

КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание, на което бяха обсъдени доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявление на „ВиК” ООД, гр. Габрово за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група и проектът за решение бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва главният счетоводител на ВиК дружеството Румяна Митева.

След внасянето на 30.06.2016 г. на бизнес плана и заявление за цени от „ВиК” ООД, гр. Габрово, с решение на КЕВР от 23.05.2017 г., на основание  чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от ЗРВКУ, административното производство беше преустановено, до отпадане на основанията за неговото спиране. Установено беше, че с решение от 07.12.2016 г. на Общото събрание на областната АВиК е извършена промяна на границите на обособената територия на „ВиК” ООД, гр. Габрово, като към общините Габрово, Дряново и Трявна е присъединена и община Севлиево.  Настъпилата промяна в обхвата и границите на обособената територия на ВиК оператора не е отразена във внесените в Комисията заявления за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени, което е необходима предпоставка за законосъобразното приключване на производството по разглеждане и одобряване на бизнес плана на дружеството. Тази промяна не е отразена и в сключения между АВиК-Габрово и „ВиК” ООД, гр. Габрово договор по реда на Закона за водите, въпреки че според чл. 2.2. от него, след настъпила промяна в границите на обособената територия, страните по договора следва във възможно най-кратък срок да уредят своите взаимоотношения. Според КЕВР фактическото приемане на община Севлиево от „ВиК” ООД, гр. Габрово води до редица промени, включително изменения в корпоративните му активи, персонал и други, които не са адекватно планирани и обосновани от водното дружество в предложения бизнес план. Като основание за спиране на административното производство КЕВР отчете неприключилата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с бенефициент МРРБ, която включва  подготовка на анекс/си към подписания договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите между Асоциацията по ВиК /АВиК/ на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово и ВиК оператора „ВиК” ООД, гр. Габрово.

Административното производство по разглеждане на бизнес плана и заявлението за цени на „ВиК” ООД, гр. Габрово беше отново възобновено, след като отпаднаха основанията за неговото спиране. На 15.06.2018 г. в Комисията постъпиха  копия от окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи, ВиК системи и съоръжения, между държавата и общините, включително за територията на община Севлиево. Представени бяха документи, които сочат, че на 20.08.2018 г. между АВиК-Габрово и „ВиК” ООД, гр. Габрово е сключено и Допълнително споразумение № 1 към договора от 26.04.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, което влиза в сила от 01.01.2019 г. Така 18 месеца след решението на АВиК-Габрово за промяна в границите на обособената територия чрез присъединяване на община Севлиево, тази промяна е отразена в договора. Същевременно на 19.07.2018 г. „ВиК” ООД, гр. Габрово внесе в КЕВР изменен бизнес план и ново ценово заявление, в които е отразена промяната в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Севлиево в АВиК – Габрово.

Съгласно параметрите на бизнес плана, през периода 2017-2021 г. дружеството предвижда инвестиции в публични активи за близо 5,445  млн. лв., а в собствени активи – 1,256 млн. лв. Предложените инвестиции в публични активи надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума и суми за регулираните услуги. Предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „ВиК” ООД, гр. Габрово е съгласувана от областната АВиК, която с решение на Общото си събрание от 20.08.2018 г. е удостоверила, че тя съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10000 е.ж., както и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях.

След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана на „ВиК” ООД, гр. Габрово и след прилагане на ценообразуващия модел, в доклада на работната група се предлага комплексната цена на ВиК услугите за битовите клиенти и приравнените към тях за 2018 г. да бъде в размер на 2,471 лв./куб.м. с ДДС. В сравнение с действащата цена през 2017 г., която е в размер на 2,358 лв./куб.м., увеличението е с 4,79 % за трите вида услуги - доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Предлаганата нова единна цена за битовите потребители е под нивото на определената за 2018 г. социална поносимост на цените на ВиК услугите на обслужваната територия – 5,67 лв./куб. м. КЕВР ежегодно ще проверява всички ВиК оператори за изпълнението на бизнес плановете им и в края на третата година ще извършва подробен регулаторен преглед. В него ще бъде оценено изпълнението на всички заявени показатели и при констатирано неизпълнение на програмите за инвестиции Комисията незабавно ще променя цените на ВиК услугите и ще ги намалява.

На откритото заседание представителят на „ВиК” ООД, гр. Габрово заяви, че дружеството приема изводите в доклада на работната група за новия бизнес план и за цени на услугите. Изразена беше благодарност към експертите на Комисията за оказаното от тях съдействие и за направените препоръки при преработването на бизнес плана с цел неговото съответствие на новата регулаторна рамка.

След откритото заседание беше проведено обществено обсъждане по проекта на решение за одобряване на бизнес плана на „ВиК” ООД, гр. Габрово и за утвърждаване на цена на ВиК услуги. В него участваха представители на Националния браншови синдикат "Водоснабдител"–КНСБ, Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ "Подкрепа“,  МРРБ и АВиК-Габрово.

Зам.-председателят на Националния браншови синдикат "Водоснабдител"–КНСБ Красимир Богоев подкрепи изготвения бизнес план на водното дружество като подчерта, че той е балансиран и отговаря на законовите изисквания и на препоръките на Комисията. Според него планираните инвестиции ще позволят да бъдат постигнати заложените цели в показателите за качество на услугите, а предлаганите цени са значително под прага на социалната поносимост. Като недостатъчни той оцени средствата за възнаграждения на персонала, които не допринасят за кадровата стабилност на дружеството. Огнян Димов от Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване“–КТ"Подкрепа“ заяви, че заложеното увеличение на цените е недостатъчно за осигуряване на програмата за инвестиции , което ще утежни финансовото положение на дружеството. Той също смята, че е необходимо  работните заплати да бъдат увеличени и да се заделят повече средства за квалификация на персонала.  

В отговор на направените коментари ръководителят на работната група на КЕВР и директор на Дирекция „ВиК услуги“ Ивайло Касчиев подчерта, че съгласно съществуващия модел финансирането на инвестиционната програма на дружествата ще бъде за сметка на разходите за амортизация на публичните активи. Пояснено беше, че разходите за квалификация на персонала са предложени и обосновани от дружеството и са приети от работната група. В съответствие с приетите национална и отраслова стратегии за водния сектор, в които е установено че ВиК операторите имат висока неефективност от гледна точка на поддържания персонал, КЕВР изисква от дружествата да извършват реформи, каза Ивайло Касчиев. Според него  в рамките на зададените параметри на бизнес плана дружествата имат възможност да увеличат заплатите на персонала си чрез оптимизация и преструктуриране на разходите.

В 14-дневен срок участниците в обсъжданията могат да внесат своите писмени предложения и по тях Комисията ще излезе с мотивирани становища. Окончателното решение за одобряване на бизнес плана и цената на ВиК услугите на „ВиК” ООД, гр. Габрово  ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 28.09.2018 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора, в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите.