Съгласувателна таблица на постъпилите предложения и възражения по проекта на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия


24.08.2018

Съгласувателна таблица на постъпилите предложения и възражения по проекта на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, с обосновка за неприетите предложения, приета  от КЕВР с решение по Протокол № 150 от 24.08.2018 г., т. 1.