КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ІІІ-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.


25.06.2018

На открито заседание КЕВР в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад на работната група във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени за ІІІ-то тримесечие на 2018 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. В заседанието участваха изпълнителният директор на  "Булгаргаз" ЕАД  Николай Павлов и представители на дружеството. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора, а откритото заседание беше излъчено онлайн.

При определяне на цената на природния газ КЕВР прилага изцяло съществуващата методика, залегнала в действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром Експорт". Формулата отчита движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари за последните 9 месеца, както и промените в курса на щатския долар. Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

Цената на природния газ за третото тримесечие на 2018 г., да бъде в размер на 400,95 лв. за 1000 куб м.  или 37,79 лв. за MWh (без акциз и ДДС), се посочва в доклада на работната група, изготвен въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел. Предлаганата от енергийния регулатор цена на природния газ за ІІІ-то тримесечие на 2018 г. е с 10,81% по-висока от досегашната цена за ІІ-то тримесечие на 2018 г. В заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД се настояваше цената на природния газ  да бъде увеличена с 18,05 %, но след извършения анализ на данните от подаденото заявление и отчетната информация за 2017 г. и 2018 г. работната група на КЕВР установи, че е обосновано да бъде извършена корекция в размера на исканата от дружеството цена. Според експертите е необходимо да бъдат спазени принципите на ценово регулиране по чл. 31 и чл. 23 от Закона за енергетиката и при определяне цената на природния газ за III-то тримесечие на 2018 г. следва да бъде направена отрицателна корекция в размер на 13 млн. лв. надвзет приход от страна на "Булгаргаз" ЕАД. Корекцията представлява част от положителната разлика между прогнозните и отчетните разходи за доставка на природен газ на входа на газопреносната мрежа за 2017 г. Към настоящия момент тази разлика не е отразена в цените, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносните мрежи, се посочва в доклада на работната група. След анализ на среднопретеглените стойности на  калоричността на природния газ, експертите на КЕВР считат за необходимо да бъде коригиран и заложения параметър за калоричност на природния газ през ІІІ-то тримесечие и приемат, че качествените характеристики на природния газ ще бъдат близки до отчетната калоричност за аналогичното тримесечие на 2017 г. В тази връзка, при преизчисляването на цените на природния газ в енергийни единици за III-то тримесечие на 2018 г. се прилага осреднената отчетна калоричност за III-то тримесечие на 2017 г. в размер на 9119 kcal, отразяваща качествените характеристики на природния газ, при коефициент за преобразуване 10,61 kWh за 1 м3 природен газ.

Предложената в доклада на работната група цена от 400,95 лв. за 1000 куб м. (без акциз и ДДС) за продажба на природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включва компонента за услугата „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 7,11 лв./1000 nm3. В цената е включена и компонентата "задължение към обществото" по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ от 1,37 лв./1000 nm3, която покрива разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации съгласно Регламент на ЕС № 994/2010. В предлаганата цена на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

На откритото заседание изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД Николай Павлов заяви, че сегашната нормативна уредба дава право на КЕВР да отчете в цената на природния газ размера на надвзетите от дружеството приходи от 13 млн. лв. Според него обаче тези надвзети приходи не са действителни, тъй като е имало потребители, които по различни причини не са консумирали заявените от тях количества природен газ и в резултат на това дружеството не е реализирало реален приход. Николай Павлов каза също, че предложената в доклада на работната група цена на природния газ за ІІІ-то тримесечие ще доведе до затруднения в доставките на природен газ и през този период дружеството ще формира загуби в размер на 15-18 млн. лв. Същевременно той опроверга изнесени данни от участващи в заседанието граждански организации за цената на природния газ у нас, като посочи, че тя е по-ниска с близо 20% от цената в основните газови хъбове в Европа.

„Очертаващото увеличение на цената на природния газ с близо 11%  неизбежно ще се отрази на цените на топлинната енергия, тъй като природният газ като енергиен носител формира около 60-70 на сто от цената на топлинните услуги“, заяви пред журналисти след заседанието председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Той уточни, че очакваното средно увеличение на цените на топлинната енергия се очертава да бъде в рамките на 6-7%, като при отделните топлофикационни дружества на когенерация е възможно да има известни ценови различия на предлаганите услуги.  Доц.Иванов отново потвърди, че КЕВР ще защити обществения интерес и няма да допусне сериозно увеличение на цената на топлинната енергия в началото на новия отоплителен сезон.   

Окончателно решение на регулатора за утвърждаване на цени на природния газ за ІІІ-то тримесечие ще бъде взето на закрито заседание на 29.06, а новите цени на електрическата и на топлинната енергия ще бъдат обявени след закритото заседание на КЕВР на 1.07.2018 г.