Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ВОДЕНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ НА ВИК ОПЕРАТОРИТЕ


19.10.2017

     КЕВР проведе обществено обсъждане на проект на изменение и допълнение на Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност на ВиК операторите. В обсъждането участваха ВиК оператори от цялата страна, както и представители на граждански сдружения. В изпълнение на политиката за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции, проектът за промени в Правилата беше предварително публикуван на интернет страницата на регулатора, а общественото обсъждане беше излъчено онлайн.

     Правилата за водене на Единна система за регулаторна отчетност /ЕСРО/ са приети с решение на КЕВР на 19.04.2016 г., след проведено обществено обсъждане, и са в съответствие с изискванията на чл. 34, ал.1 от Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите. Те включват Правила към единния сметкоплан за регулаторни цели на ВиК операторите, Единен сметкоплан на ВиК операторите /електронен модел/, Инструкции и електронен модел за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство. Правилата за водене на ЕСРО определят как ВиК операторите ще извършват своята отчетност през регулаторния период, започващ от 1.01.2017 г.  

     След приемането на Правилата за водене на ЕСРО, КЕВР констатира в тях някои пропуски и неточно формулирани изисквания, които налагат необходимостта от допълнителни промени. С предлагания проект за изменение и допълнение са направени уточнения във връзка с отчитането на дълготрайните активи; изготвянето на годишните отчетни справки; указанията за отчитане на приходите и разходите от дейности, подлежащи на регулиране; движението на отчетените капиталови разходи по съответните инвестиционни направления съгласно структурата на инвестиционната програма;   началната дата за прилагане правилата на ЕСРО.

     В изказването си в рамките на общественото обсъждане представител на „Софийска вода“ АД заяви, че предлаганите в Правилата промени са стъпка в правилна посока и допринасят за по-голяма яснота и прецизност както по отношение въвеждането на ЕСРО, така и при изготвянето на необходимите справки от ВиК операторите. В отговор на  изразени становища, директорът на дирекция ВиК услуги в КЕВР Ивайло Касчиев поясни, че направените изменения в Правилата влизат в сила от 1.01.2018 г. и през следващата година ВиК операторите следва да представят отчетите си за 2017 г. въз основа на променената нормативна уредба. Той информира, че във връзка с прилагането на новата система за регулаторна отчетност Комисията е извършила проверки на ВиК операторите във всички региони. Според него промените в Правилата на ЕСРО ще допринесат за по-голяма точност на техните отчети и ще покаже реалното им състояние от гледна точка на изпълнението на поставените цели. 

     Окончателното решение на КЕВР във връзка с промените в Правилата за водене на Единна система за регулаторна отчетност на ВиК операторите ще бъде взето на 15.11.2017 г.