Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ДОКЛАДИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДЕЙНОСТТА "ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ"


18.10.2017

КЕВР проведе три открити заседания, на които бяха  обсъдени докладите на работните групи по заявления на енергийни дружества за издаване и прекратяване на лицензии за дейността "търговия с електрическа енергия". Заседанията бяха проведени в присъствието на упълномощени представители на дружествата-заявители. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност, докладите на работните групи бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора, а заседанията бяха излъчени онлайн.

На първото открито заседание Комисията разгледа изготвения доклад на работната група във връзка със заявлението на дружеството „Ситигруп Глоубъл Маркетс“ Лимитед за прекратяване на лицензията му за дейността „търговия с електрическа енергия“. От страна на заявителя беше изразено съгласие с констатациите и заключенията в доклада.

На второто открито заседание беше обсъден доклад на работната група по заявлението на Едисън Трейдинг“ СпА за прекратяване на издадената през 2008 г. лицензия  за дейността „търговия с електрическа енергия“. Констатациите в доклада бяха приети изцяло от  ръководството на дружеството.

На третото открито заседание КЕВР разгледа доклад на работната група по заявлението на "Аресенерджи" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група". Присъстващите представители на дружеството потвърдиха съгласието си с изводите в доклада.

КЕВР ще приеме решения по заявленията на трите енергийни дружества на закрито заседание на 31.10.2017 г.