Събития

На 12.07.2022 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно: Заявление с вх. № В-17-14-59 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-14-66 от 01.12.2021 г. и вх. № В-17-14-6/В-17-14-1010 от 21.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-14-58 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-14-67 от 01.12.2021 г., вх. № В-17-14-5/В-17-14-1011 от 21.03.2022 г. и вх. В-17-14-1011 от 22.06.2022 г.

12.07.2022