Събития

На 01.09.2021 г. от 14.25 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на доклад относно актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД и проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

01.09.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 175 от 26.08.2021 г., т. 2 общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересованите лица могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype или чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg.

Доклад относно актуализация на списък с важни точки и проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД