Събития

На 11.05.2023 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-38 от 20.03.2023 г. от „Енерга Брасълс“ НВ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

11.05.2023

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 149 от 04.05.2023 г., т. 4 е осигурена възможност и за дистанционно участие чрез програмата Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-38 от 20.03.2023 г. от „Енерга Брасълс“ НВ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“